Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma

- Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme

- Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma

- Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme

- Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme

- Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme

- Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme

Alana Özgü Yetkinlik

- Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma