DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıp Etiği DEN   442 7 1 0 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.FUNDA GÜLAY KADIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tıp ve diş hekimliği etiği ile ilgili temel bilgileri kavrayan; medikal vakaların etik boyutunu ayırt edebilen; etik sorunlara çözüm önerisi getirebilen; etik değerleri gözeten; hastalarına ve topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarını bilen diş hekimleri yetiştirebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin kapsamında temel etik bilgileri, normatif sistemler, etik ilkeler ve öğretiler, değerler ve değer sistemleri, tıp ve diş hekimliği etiği sorunları, etik vaka analizleri, etik sorun çözüm yöntemleri, yaşamın başlangıcına ve sonuna ait etik sorunlar, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve etik kodlar, yaşam kalitesi, diş hekiminin etik sorumluluğu, hasta hakları konuları yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diş hekimliği etiği ile ilgili ilkeleri ve kuralları açıklar
2) Diş hekiminin etik sorumluluklarını açıklar ve savunur
3) Hastaya karşı insancıl, güvenilir, adil, merhametli ve şefkatli davranmayı savunur ve uygular
4) Hastanın özerkliğine ve mahremiyetine önem verdiğini gösterir
5) Hasta haklarını açıklar, savunur ve uygular
6) Hastayla empatik iletişim kurmayı açıklar ve uygular
7) Sağlık hizmetinin tanı, tedavi planlama ve tedavi aşamalarında hastanın en üstün çıkarını gözetir ve onun iyiliğini hedefler.
8) Diş hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslarası yasal düzenlemeleri, etik kodları açıklar ve bilgisini güncel tutarak uygular
9) Diş hekimliği etiği sorunlarını tanır ve çözüm önerileri sunar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Diş hekimliği alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme ve sağlık alanındaki ileri düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme becerisine sahip olma
X
3
Etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilme
X
4
Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olma
X
5
Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
6
Diş hekimliği alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanabilme
X
7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
8
Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
9
Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
X
10
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirleyebilme, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirebilme
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme ve davranışa dönüştürebilme
X
12
Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alabilme
X
13
Mesleki konuları uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
14
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme
X
15
Diş hekimliği alanında gündemdeki gelişmeleri izleme ve değerlendirebilme
X
16
Türkçeyi sözel ve yazılı olarak doğru kullanabilme, kendini ifade edebilme
X
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Görevine, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliğe, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranma
19
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlama bilgisine sahip olma
20
Klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Öğrenim İzlencesinin Tanıtımı yok Anlatım
2 Tıp ve Diş Hekimliği Mesleklerinin Felsefesi ve Özellikleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Hasta-Hekim İlişkisi Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Diş Hekimliğinde Hasta-Hekim İlişkisi (Rol Oynama) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Rol Oynama
Örnek Olay
5 Diş Hekimliğinde İletişim Becerileri ve Empati-1 Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Diş Hekimliğinde İletişim Becerileri ve Empati-2 (Rol Oynama) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Terim ve Kavram Bilgisi : Felsefe, Etik, Biyoetik, Tıp Etiği, Diş Hekimliği Etiği Norm, Değer, Tutum, Normatif Sistemler, Değer Sistemleri, Deontoloji, Ödev, Sorumluluk Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Biyomedikal Etiğin Temel İlkeleri-1:Zarar Vermekten Kaçınma, Yarar Sağlama, Adalet, Özerkliğe Saygı Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Biyomedikal Etiğin Temel İlkeleri-2: Yaşama Saygı, Sır Saklama, Mahremiyete Saygı, Dürüstlük Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Biyomedikal Etiğin Temel İlkeleri-3: Aydınlatılmış Onam ve Aydınlatılmış Ret Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hak Kavramı-İnsan Hakları-Hasta Hakları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hasta Hakları ile İlgili Uluslararası Bildirgeler: Lizbon Bildirgesi, Amsterdam Bildirgesi, Bali Bildirgesi, Oslo Bildirgesi vb. Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Hasta Hakları ile İlgili Ulusal Mevzuat: Hasta Hakları Yönetmeliği vb. Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Sağlık Profesyonelleriyle ilgili Etik Kodlara Giriş: Hekimlik Etik Kodları, Diş Hekimliği Etik Kodları, Hemşirelik Etik Kodları Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Etik Öğretiler ve Etik Karar Verme Süreci-(Fim gösterimi) Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili konunun çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar