DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilimi TYP   213 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKEMAL YALÇIN GÜLÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlı, dinamik ve heterojen bir yapı olan toprağın, ekosistem içinde bir çok rolü üstlenmiş olduğu; bitkiler için büyüme ve besleme ortamı olduğu; artık parçalayıcısı, atıkların filtre edilmesi, C, N, S vb. tüm makro-mikro elementlerin doğal döngüsünde vazgeçilmez bir materyal olduğu bilgilerinin öğrencilere verilmesi ve bitkilerin yetişmesi açısından önem taşıyan uygun toprak özelliklerinin belirlenmesi, toprakta yarayışlı suyun hesaplanması, bazı toprak-bitki analizlerinin öğretilmesi gibi pratiğe yönelik bilgi ve deneyimlerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Pedosfer, Toprak oluşumu, ayrışma, toprak tekstürü, kil mineralleri, toprağın organik maddesi, toprak canlıları, katyon değişim kapasitesi, toprak asitliği, toprak strüktürü, toprak suyu, toprak sıcaklığı, toprak rengi, toprak havası, bitki besin maddeleri, toprak oluşumunu etkileyen faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprağın basit bir barınma materyali olmadığı canlı, organik ve inorganik yapıları içinde bulunduran bir dinamik varlık olduğunu bilmek
2) Toprakların oluşumunda ana kaya, topografya, zaman, iklim ve canlı organizmalar gibi faktörlerin rollerini ve bu faktörlerden her birinin toprağın özellikleri üzerine etkisinin ne olduğu tahmin edebilmek.
3) Toprağın yalnızca bitkilerin büyüme, verim ve kalite özellikleri üzerine değil, güvenli gıda elde etmede ve buna bağlı olarak insan sağlığı üzerinde belirgin etkileri olduğunu bilmek
4) Sulama, gübreleme ve toprak işleme gibi tarımsal uygulamaların toprak özelliklerine göre değiştiğini kavramak.
5) Ekolojik denge açısından toprağın çevre kirleticileri için bir filtre ve tamponlayıcı unsur olduğunu kavramak.
6) Toprakların tarımsal özelliklerinin yitirilmesi durumunda bunları tarıma tekrar kazandırmanın ve toprak bozunmazdan önceki özelliklere aynı düzeyde sahip olunmasının olanaklı olmadığının anlaşılması
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprağın Ana materyali bileşimi Özellikleri Ön okuma. Anlatım
Tartışma
2 Anorganik ana materyal, mineral ve kayaçlar Ön okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mineral kısmın ayrışma ve parçalanması, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma Ön okuma. Anlatım
Tartışma
4 Toprak tekstürü Ön okuma. Anlatım
Tartışma
5 Kil Mineralleri Ön okuma. Anlatım
Tartışma
6 Toprak Organik maddesi Ön okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Toprak Canlıları Ön okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Katyon ve anyon adsorpsiyonu Ön okuma. Anlatım
Tartışma
10 Toprak Asitliği Ön okuma. Anlatım
Tartışma
11 Koagulasyon ve peptizasyon. Toprak Strüktürü Ön okuma. Anlatım
Tartışma
12 Toprak Suyu, Toprak havası, sıcaklığı ve rengi Ön okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Toprak Erozyonu Ön okuma. Anlatım
Tartışma
14 Toprakta besin maddeleri Ön okuma. Anlatım
Tartışma
15 Toprak Oluşumu ve sınıflandırılması Ön okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar