DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Hidroloji TYP   306 6 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
İstatistiksel ön analizler, frekans analizi, bölgesel taşkın frekans analizi, çok amaçlı rezervuar planlaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrometeorolojik verilerin istatistiksel ön analizlerini öğrenir
2) Hidrometeorolojik verilerin olasılık analizlerini öğrenir
3) Bölgesel taşkın analizlerini öğrenir
4) Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunmayı öğrenir
5) Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğini kazanır
6) Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Almayı öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parametrik ve parametrik olmayan istatistiklerin hidrolojide kullanımı, tanıtımı ve hidrometeorolojik verilere uygulaması Ders sunusu ve dökümanı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Frekans analizi, histogram, bazı istatistiki kavramlar, normal dağılım, olasılık dağılımları, parametre tahmin yöntemleri, uygunluk testleri, üç nokta yöntemi 1-40. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Seyhan havzası akım verileri için uygulamalı olasılık analizi (Normal, log-normal, Gumbel için) 1 40-98. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Seyhan havzası akım verileri için uygulamalı olasılık analizi (Normal, log-normal, Gumbel için) 2 40-98. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Yağış kayıtlarının hazırlanması ve analizi, uygulamalı derinlik-alan-süre analizi 160-194. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Akış kayıtlarının analizi, debi süreklilik çizgisinin analizi, toplam debi çizgisi 195-204. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Çok amaçlı rezervuar projelemesi, akarsu kütle eğrisi analizi, kot-alan-hacim eğrilerinin oluşturulması, istem eğrisi, net ve brüt depolama hacimlerinin belirlenmesi 205-234. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav 205-234. sayfalar Yazılı Sınav
9 Hidrolojik rezervuar ötelenmesi 1 Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Hidrolojik rezervuar ötelenmesi 2 235-257. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Taşkın frekans analizi, taşkın serileri, bölgesel taşkın frekans analizi 258-283. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Bölgesel taşkın frekans analizinin Seyhan havzası akım gözlem istasyonlarına uygulaması 1.kısım 284-298. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Bölgesel taşkın frekans analizinin Seyhan havzası akım gözlem istasyonlarına uygulaması 2. kısım 284-298. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Sentetik hidrograf, üçgen hidrograf ve uygulaması 1 299-313. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Sentetik hidrograf, üçgen hidrograf ve uygulaması 2 299-313. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar