DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidroloji TYP   351 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolojik ve meteorolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
Hidrolojik çevrim; hidrometeorolojik veriler; buharlaşma, terleme, yağış; yüzey akışlar ve analizi; infiltrasyon; yer altı suları; yüzeysel akış; hidrograf analizleri; yağıştan yüzey akışın sezinlenmesi; rezervuar ve akış ötelenmesi; hidrolojide olasılık ve istatistik yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci temel hidrolojik kavramları ve hidrolojik döngünün temel öğelerini ayırt eder ve sentezlemeyi öğrenir.
2) Bu dersin sonunda öğrenci üzerinde çalışılan konu ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu tanıtacak hale getirebilecek.
3) Bilinen faktörlere göre veri analizi, başka verilerle ilişkilerinin saptanması ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri yapabilme yetisi kazanacaktır.
4) Okuduğu bilimsel makalelerin sonuçlarını hidrolojik olarak yorumlama yeteneğini kazanır
5) Verileri grafiksel ve çizelgeler halinde özetleyebilir; yeniden yapılandırarak yeni bilgiler elde edebilir; öğrendiği yöntemleri diğer alanlara uygulayarak alacağı kararları kritik etmeyi öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolojinin tanımı, önemi, dalları ve tarihçesi. Hidrolojik çevrim ve sayısal değeri 1-13. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Meteorolojik veriler 14-22. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Buharlaşma ve terleme 23-63. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Yağış oluşumu, çeşitleri, ölçülmesi; yağış kayıtlarının yorumu ve analizi, çift kütle çözümlemesi, alansal yağış, thiessen ve izohiyet yönt 64-88. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Yağış kayıtlarının yorumu ve analizi, şiddet-süre-tekerrür eğrisinin geliştirilmesi, derinlik-alan-süre ilişkileri 89-114. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Kar, özellikleri, erime miktarı 115-124. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 İnfiltrasyon, etki eden etmenler, ölçümü, Horton f eğrisi yöntemi 125-150. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
9 Yer altı suyu oluşumu, akifer çeşitleri, yer altı suyuna ait tanımlar, kuyu hidroliği 151-182. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Yüzeysel akış, debi seviye hız ölçümleri, anahtar eğrisi, debi gidiş çizgisi, debi süreklilik çizgisi, su toplama havzası özellikleri, 183-227. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Hidrograf analizi, çeşitleri, elemanları; birim hidrograf ve çözümlemesi 228-246. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Bileşik hidrograf, S hidrografı ve çözümlemesi 247-253. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Sentetik birim hidrograflar 254-270. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Yağıştan yüzey akışın sezinlenmesi (SCS yöntemi), pik yüzey akış sezinlemesi (Rasyonel ve McMath yöntemi) 271-293. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Hidrolojide olasılık ve istatistik yaklaşım 313-350. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar