DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bitki Su İlişkileri TYP   383 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Burçak KAPUR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BURÇAK KAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ,toprak, bitki, su ilişkileri hakkında öğrencilere bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Çevresel faktörler, toprak nem içeriği,su potansiyelleri,bitki çevre ilişkileri, bitkiler tarafından suyun alınımı ve bitkide taşınma mekanizmaları tarafından suyun alınımı ve bitkide taşınma mekanizmaları, bitki su tüketimleri, bitkilerde fizyolojik ölçümler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Suyun Doğada Bulunuşu, Önemi ve Yapısını öğrenir.
2) Toprakta Suyun Tutulması ve Toprak Neminin Enerji İlişkilerini öğrenir.
3) Toprağın Nem Tutma Enerjisi İle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerini öğrenir.
4) Toprak Nemini Belirleme Yöntemlerini öğrenir.
5) Bitki su tüketimlerini hesaplamasını öğrenir.
6) Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulamayı öğrenir.
7) Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygulamayı öğrenir.
8) Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilme yetisini kazanır.
9) Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretmeyi öğrenir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun canlılar için önemi, suyun kimyasal özellikleri, dünyada ve Türkiyede su kaynaklarına ilişkin istatistiki bilgiler Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
2 Toprağın bileşimi, toprak bünyesi, toprak yapısı, toprakların kimyasal ve fiziksel özellikleri ve tanımları (toprak sıcaklığı, özgül ağırlık, hacim ağırlığı) Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Toprak su içeriği ve ifade şekilleri, toprakta suyun hareketi, toprak suyu enerjisi ve ölçümü, toprak suyu karakteristik eğrisi Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Bitki-çevre ilişkileri, iklim etmenleri ve bitki gelişimine etkileri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
5 Bitki içi suyu enerji ilişkileri; serbest enerji, toplam su potansiyeli, ögeleri ve ölçümleri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Suyun topraktan alımı, bitki içinde hareketi, bitki-içi suyun yukarı hareketi ve kohezyon kuramı Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
7 Bitkilerde su eksikliği ve ölçümüne ilişkin yöntemler ve aletlerin tanıtımı; bitki doku ve organlarındaki suyun doğrudan ölçümü Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav
9 Lizimetrelerin çalışma prensipleri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
10 Transpirasyon ve fotosentez hızının ölçümüne ilişkin uygulamalar (porometre ve fotosentez ölçer aletleriyle uygulama) Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
11 Bitki su kullanımı ve gelişimi, su kullanma randımanı, su üretim randımanı, su kullanma randımanını artırmada uygulanan yöntemler Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
12 Su verim ilişkileri, bitki su tüketimi ve verim ilişkileri Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
13 Biyotik ve abiyotik stresler; bitki gelişimi ve bitkisel üretime etkileri. Abiyotik (çevresel) stresler; sıcaklık (düşük ve yüksek sıcaklıklar), kuraklık, tuzluluk, su baskını, ışık, bitki besin elementi eksikliği vd. Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar
14 Bitkilerde kuraklık stresi ve etkileri, kurak ve yarı kurak alanlarda bitkisel üretim ve kuraklık toleransı ve mekanizması Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Ödev
Problem Çözme
15 Tarım alanlarında drenaj sorunu ve tuzluluk, tuz stresi ve bitki gelişimi ve verimine etkileri, bitkilerde tuz toleransı ve mekanizması Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notunun ilgili bölümleri ve yardımcı kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar