DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kaynaklarının Planlanması TYP   411 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih TOPALOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH TOPALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
Havza karakterisitkleri, sentetik birim hidrograflar (Snyder, DSİ, Mockus), Ekonomik analiz

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci planlama kavramını ve aşamalarını öğrenir.
2) Bu dersin sonunda öğrenci entegre su kaynakları yönetimini tanımlar, diğer disiplinler ile olan ilişkileri irdeler, analiz ve sentezler yaparak alternatif çözümler üretmeyi öğrenir
3) Bilinen faktörlere göre veri analizi, başka verilerle ilişkilerinin saptanması ile sonuçların yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemleri yapabilme yetisi kazanır.
4) Su kaynakları geliştirme projeleri hazırlayabilir; projeleri değerlendirme ve kritik etme vasıflarını kazanır.
5) Alternatif projeler geliştirebilir; öğrendiği yöntemleri bütünleştirerek geleceğe yönelik tahmin ve projeksiyonlar yapmayı öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama kavramı 1-22. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Su kaynakları planlamasında gerekli veriler, su kaynakları ve sınıflandırması 23-49. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Su toplama havzası ve akarsu fiziksel özellikleri 50-60. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Yağış analizleri, olası maksimum yağışın hesabı (Hersfield, fiziksel yöntem) 61-81. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Taşkın analizi, SCS sentetik birim hidrograf ile taşkın analizi 82-120. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Mockus sentetik birim hidrograf ile taşkın analizi 82-120. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Snyder sentetik birim hidrograf ile taşkın analizi 82-120. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
9 Akarsu yatağında ötelenme, Muskingum yöntemi 121-131. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Sedimantasyon ve katı madde hareketi 132-171. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Su kaynakları yapıları 172-194. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Su kaynakları planlanmasında yasal kısıtlar ve çevre 195-212. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Nüfus projeksiyonu ve içme-kullanma suyu tahmini 213-223. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Su kaynakları planlanmasında ekonomik kavramlar, ekonomik analiz ve proje değerlendirmesi 271-257. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Su kaynakları planlanmasında sistem analizi ve genel değerlendirme 258-299. sayfalar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları kaynak kitaptan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar