DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Mühendisliği Çevre Sorunları TYP   463 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Derya ÖNDER
Dersi Verenler
Prof. Dr.DERYA ÖNDER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin; sulama ve çevre arasındaki ilişkiyi kavramasını, sulamanın çevre üzerine olan etkilerini değerlendirebilmesini ve bu etkileri azaltmak veya kaldırabilmek için gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Çevre kirliliği ve tarım ilişkileri, hava, toprak ve su kirliliği, kirletici kaynakları ve etkileri, sulu tarımın çevresel etkileri; küresel ısınma ve su kaynaklarında azalma, nitrat ve pestisit kirliliği, ötrofikasyon, drenaj ve tuzluluk sorunu, atık sular ve yeniden tarımda kullanımları, sulu tarımın sosyo-ekonmik etkileri ve su yönetimi, çevresel etki değerlendirmesinde esaslar ve yöntemler, sulama drenaj projelerinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) projeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanmayı öğrenir
2) Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletmeyi öğrenir
3) Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulamayı kazanır
4) Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirmeyi öğrenir
5) Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapma becerisini kazanır
6) Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırla yeteneğini kazanır
7) Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlamayı öğrenir
8) Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygulamayı öğrenir
9) Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygulama becerisini kazanır
10) Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilme becerisini kazanır
11) Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirme ve uygulama yeteneğini kazanır
12) Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapmayı ve rapor hazırlamayı öğrenir
13) Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirmeyi ve kırsal kalkınma projelerini hazırlama ve uygulama becerisini kazanır
14) Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretmeyi öğrenir
15) Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirme ve toplum yararına sunma becerisini kazanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
X
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
X
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre ile ilgili tanımlar, çevre kirliliği ve kaynakları İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarımsal sistemler, sistem ve değişim, biyokimyasal döngüler, enerji döngüleri, hidrolojik döngüler, besin döngüleri, modern tarım sistemleri ve çevre İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hava kirliliği ve kaynakları, ve ilgili yasal mevzuat İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sera gazları, hava kirliliğinin iklim değişikliği ve küresel ısınmaya etkileri. İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Hava kirliliğinin toprak su ve bitkiler üzerindeki etkileri; asit yağmurları İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dünyada ve Türkiye de su varlığı, Türkiye Akarsularının kirlilik durumu, İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Su kirliliği ve kaynakları, su kalitesi kontrolü, su çerçeve direktifi, nitrat direktifi İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 ARA SINAV İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Yazılı Sınav
10 Dünyada ve Türkiye de toprak kaynakları, toprak kirliliği, toprak için kirletici kaynaklar, başlıca tarımsal (bitkisel ve hayvansal üretim) faaliyetleri İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Başlıca tarımsal (bitkisel ve hayvansal üretim) faaliyetlerin çevresel etkileri; Pestisitler ve çevresel etkileri, tarım ürünleri ve su kaynakları üzerindeki kalıntı İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
12 Sulu kaynaklarında azalma, nitrat kirliliği ve tuzluluk İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sürdürülebilir tarım; çevre dostu tarım politikaları, suyun etkin kullanımını sağlayacak su politikaları ve entegre havza su yönetimi esasları İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sulama drenaj projelerinin çevresel etki değerlendirmesi; Yönetmelik ve esaslar ve yöntemler İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Sulama drenaj projelerinin çevresel etki değerlendirmesi; örnek proje İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notları ve diğer kaynakları okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar