DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama Sistemleri Tasarımı TYP   465 7 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulama mühendisliğinin temel ilkeleri ile birlikte su uygulama ve su dağıtma sistemleri, suyun etkin kullanımı, sulama sistemlerinin tasarımı, kurulması ve işletilmesinde kullanılan yaklaşımlara ilişkin bilgi düzeyini artırmaktır.
Dersin İçeriği
Sulama sistemlerinin sınıflandırılması, sulama sisteminin seçimini etkileyen faktörler; toprakta mevcut nem içeriği, su gereksinimleri; sulama aralıkları; sulama programlaması, yüzey, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin tasarım ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulama mühendisliğinin temel ilkelerini ve uygulamalarını öğrenir.
2) Sulama sistemlerinin tasarımı, kurulması ve işletilmesinde kullanılan yaklaşımlar öğrenilir.
3) Sulama programlaması, suyun etkin kullanımı ve bunun için alınması gerekli önlemler kavranır.
4) Sulama sistemlerinin tasarımı konularıyla ilgili okunan bilimsel makaleler daha kolay anlaşılabilir ve sonuçlar yorumlamayı öğrenir.
5) Su uygulama ve su dağıtma sistemleri gibi temel sulama konuları öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlar.
X
2
Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı ile ilgili laboratuvar analizlerini yapar ve rapor hazırlar.
X
3
Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapar.
X
4
Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar.
X
5
Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygular.
X
6
Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygular
X
7
Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulayabilir.
X
8
Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygular.
9
Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygular.
X
10
Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlar
11
Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletir.
X
12
Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Alabilir
X
13
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır
X
14
Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretir.
X
15
Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
X
16
Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunar
X
17
Mesleki konularda sorunları tanıma karar verme ve çözümleme yeteneğine sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama mühendisliğinin temel ilkeleri, su, toprak, bitki, iklim, sulama Randımanları, sulama suyu niteliği. Ders notunun ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Tarla sulama sistemleri ve tasarım ilkeleri. Ders notunun ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Tarla sulama sistemlerinin görevleri ve tipleri ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
4 Yüzey sulama sistemlerinin tasarımı, arazinin sulamaya hazırlanması (tesviye), tesviye öncesi hazırlık işlemleri. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Tesviye projeleme yöntemleri Tesviye projesinin uygulanması, örnek tesviye projesi çözümü, tesviyenin korunması ve iyileştirilmesi ve ayrıca ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
6 Yüzey sulama yöntemlerinin planlanması, matematiksel modellerin kullanılması, ilerleme, infiltrasyon ve derine sızma ilişkileri, karık sulama sistemlerinin planlaması. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
7 Uzun tava sulama sistemlerinin planlanması, border debisi ve boyunun arazi koşullarında eldesi, tava sulama sistemlerinin planlanması ve ayrıca ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Yağmurlama sistemlerinin tasarımı, yağmurlama sisteminin kullanılabilirliği, yağmurlama yönteminin yararları, yağmurlama yönteminin sakıncaları Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
10 Yağmurlama sistemlerinin tipleri Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
11 Yağmurlama sulama sistemin tasarımı, su kaynağı, pompa yeri, lateraller, ana ve yan boru seçimleri ve ayrıca ödev konularının verilmesi Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
12 Damla sulama sistemlerinin tasarımı, damla sulama sisteminin ögeleri, damla sulama sistemi tipleri. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
13 Lateral ve yan boru hatlarının planlanması, ana boru hattının planlanması, denetim birimi ögelerinin seçilmesi, pompa biriminin seçilmesi, örnek proje. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
14 Sulama sistemlerinin değerlendirilmesi, tarla sulama sistemlerinin performansları. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
15 Yüzey ve basınçlı sulama sistemlerinin değerlendirilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve Arazi uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar