DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Tarihi ve Deontolojisi TEP   112 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım devrimini sağlayan koşullar, tarımın uygarlık tarihi içindeki yeri ve önemi, tarımın bugünü ve geleceği hakkında asgari bilgileri vermek, Ziraat Mühendisliğinin özlük hakları, Ziraat mühendisliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmak, mesleğin yürütülmesinde toplumsal sorumluluk, mesleki dayanışma ve meslek etiği bilinci kazandırmak
Dersin İçeriği
Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı; Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık; Tarım Devrimi; Mezopotamya, Mısır ve Anadolu'da tarım; Sanayi devrimi ve tarıma etkileri; Cumhuriyet Döneminde tarım; Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Türkiye'de Ziraat Mühendisliği hakkındaki mevzuat; Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, amaç ve işlevleri; Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımın uygarlık tarihi içindeki önemi ve rolünü değerlendirir
2) Tarımın gelişme eğilimlerini algılayabilir.
3) Ziraat Mühendisliği ile ilgi yasal düzenlemelerden genel olarak haberdardır.
4) Mesleki örgütlerin ve özlük haklarının neler olduğunu bilir.
5) Mesleğini yürütürken toplumsal sorumluluk, mesleki dayanışma ve meslek etiği bilincine sahiptir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
3 Tarım Devrimini doğuran koşullar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
4 Tarım Devrimi (Neolitik devrim) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Mezopotamya, Mısır ve Anadolu'da tarım Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Sanayi devrimi ve tarıma etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Osmanlılar döneminde tarım ve toprak işleme rejimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Cumhuriyet Döneminde tarım; Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
11 Türkiye'de Ziraat Mühendisliği hakkındaki mevzuat Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
13 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, amaç ve işlevler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar