DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır Mera Yem Bitkileri TEP   202 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çayır mera yem bitkilerinin önemi genel vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliğni kavrar
Dersin İçeriği
Dersi içeriği üç aşamada özetlenebilir 1. buğdaygil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular 2. baklagil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular 3. çayır- meraların rolü ve amenajmanına ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Yem Bitkilerinin tarımsal üretimdeki yeri ve önemini;
2) 2. Yetiştirilecek türlerinin sınıflandırılması ve bitkisel özellikleri
3) 3. Yem Bitkilerinin yetiştirilmesi ve amenajmanını
4) Çayır ve mera kavramlarını bilir
5) Buğdaygil ve baklagil yembitkileri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Buğdaygil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ders kitabındaki ilgili konular
2 Buğdaygil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ders kitabındaki ilgili konular
3 Buğdaygil yembitkilerinin yetiştirme tekniği Ders kitabındaki ilgili konular
4 Sıcak ve Serin İklim yembitkileri Ders kitabındaki ilgili konular
5 Baklagil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ders kitabındaki ilgili konular
6 Baklagil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ders kitabındaki ilgili konular
7 Yem bitkileri ve İklim istekleri ve etkileri (Işık,Sıcaklık, yağış) Ders kitabındaki ilgili konular
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Yembitkileri yetiştirme tekniği Ders kitabındaki ilgili konular
10 Ara Sınav Ders kitabındaki ilgili konular
11 Doğal Kaynaklar İçersinde Çayır-Mera Ekosistemlerinin Yeri ve önemi Ders kitabındaki ilgili konular
12 Çayır ve Mera Ekosistemlerinim Yapı ve İşlevleri Ders kitabındaki ilgili konular
13 Çayır-Mera Ekosistemlerinin Hayvansal Üretimdeki ve Doğal Çevrenin Korunmasındaki Yeri ve Önemi Ders kitabındaki ilgili konular
14 Meraların sürdürülebilir kullanım esasları Ders kitabındaki ilgili konular
15 Çayırların sürdürülebilir kullanım esasları ve ot muhafaza teknikleri Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar