DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TEP   203 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan Yeşim YALÇIN MENDİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze ve süs bitkileri tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek
Dersin İçeriği
Sebze ve süs bitkileri kavramları, diğer kültür bitkilerinden farklılıkları, sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri, sebze ve süs bitkilerinin dünyadaki ve ülke ekonomisindeki yerleri, gen merkezleri, bahçe tesisi, çoğaltma teknikleri, toprak ve ekim-dikim yerleri hazırlığı, budama, gübreleme, sulama, tozlanma ve döllenmeye yardım konuları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebze ve süs bitkileri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2) Sebze ve süs bitkilerinin yetiştirebilme
3) Sebze bahçesi kurabilme, bakım işlemlerini gerçekleştirebilme, sorunları çözebilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze kavramı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları, sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemi Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Sebzelerin gen merkezleri, Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Sebzecilik işletme şekilleri, Sebze bahçelerinin kurulması Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Sebzelerde çoğaltma, teknikleri Sebze tohumculuğu, tohumlara yapılan ön uygulamalar ve fidecilik Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı
9 Sebzecilikte ekim nöbeti uygulamaları Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler (budama, sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım vb.) Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Dünyada ve Türkiyede Süs Bitkilerinin Durumu Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Süs Bitkilerinde Üretim Ders notları ve kaynak kitaplar
13 İç Mekan Süs Bitkileri Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Dış Mekan Süs Bitkileri Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Gül Yetiştiriciliği Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar