DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomoloji TEP   209 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz KAZAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ KAZAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders zoolojinin bir dalı olarak böceklerin anatomi, fizyoloji, ekoloji, üreme ve böcek gelişimi ile böceklerle savaşımını hakkında temel bilgileri öğretir
Dersin İçeriği
Böcek anatomisi, böcek fizyolojisi, böcek üreme sistemleri, böcek ekolojisi, böcekler ile savaşta kullanılan yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böcekleri akraba sınıflardan ayıran özelliklerini kavrar.
2) Böceklerin anatomisini kavrar.
3) Böceklerin fizyolojisini kavrar.
4) Böceklerin üreme ve gelişmesini kavrar.
5) Böcekleri etkileyen ekolojik faktörleri ayırt eder
6) Temel savaşım yöntemlerini kavrar.
7) Böcek takımları ile genel özelliklerini ayırt eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arthropoda şubesindeki sınıfların genel özellikleri ile birbirlerinden ayrımı, Hexapodaya genel giriş ve tarımdaki ekonomik önemi Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
2 Böceklerin Vücut Duvarı Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
3 Baş ve Uzantıları Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
4 Thorax, Abdomen ve Uzantıları Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
5 Kas, Sindirim ve Boşaltım Sistemleri Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
6 Dolaşım, Solunum, ve Üreme Sistemleri Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
7 Sinir Sistemi ve Duygu Organları Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
8 Ara Sınav Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Yazılı Sınav
9 Böceklerde Gelişme -1 Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
10 Böceklerde Gelişme -2 Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
11 Böcek Ekolojisi Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
12 Böcekler ile Kültürel, Fiziksel Savaşım Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
13 Böcekler ile Biyolojik ve Kimyasal Savaşım (Temel Kavramlar Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
14 Entegre Mücadele Kavramı (IPM) Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
15 Böcek Takımlarının Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri Kansu, A. (2005), Genel Entomoloji Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve sunulardan final sınavına hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar