DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi TEP   212 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel ilkelerinin tarımda karşılaşılan sorunlara uygulanmasıyla bu sorunlara çözüm bulunması; tarım ve tarıma dayalı işletmelerde faaliyet sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar: tarımın gelişim süreci: tarım sektörü ve bu sektör mallarının özellikleri: tarım ve ekonomik gelişme; dünyada ve Türkiyede durum: tarım ekonomisinde başlıca ekonomik kavram ve prensipler: tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri: tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları ve analizi: işletme bilançolarının hazırlanması ve analizi: tarım işletmelerinin yönetimi: tarımsal pazarlama: tarım ve gıda politikaları: tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilir
2) Tarım sektörünün ulusal ekonomideki yeri ve diğer sektörlerle etkileşimi ve ekonomik gelişmeye katkılarını değerlendirebilir
3) Ekonominin temel kavram ve araçlarını kullanarak tarım sektöründe karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak ekonomik ilkelere dayalı fikir yürütme becerisinin kazanır,
4) Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ölçütleri tanımlayabilir, karşılaştırabilir
5) Tarım sektöründe ürünlerin tarladan tüketiciye giderken geçtiği aşamaları, bu aşamalar arasındaki ilişkileri, bunlar üzerinde etkili başlıca faktörleri bilir.
6) Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisine giriş; tanımlar, işlevler Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarımsal faaliyet ve ürünlerin ayırt edici özellikleri Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarımsal piyasaların ayırt edici özellikleri Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları (istihdam, verimlilik, beslenme) Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları (sanayi, ulusal gelir, dış ticaret) Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler (etkinlik, girdi ve ürün ikamesi) Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler (nispi kar, eşit marjinal gelirler, karşılaştırmalı üstünlük) Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Yazılı Sınav
9 Üretim faktörleri (toprak, sermaye) Tüm Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Üretim faktörleri (emek-girişimcilik); tarımsal finansman, yönetim Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi (kar-zarar çizelgesi) Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi (bilanço) Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Tarımsal pazarlama Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tarımda örgütlenmenin önemi; örgütlenme çeşitleri, kooperatifler, ilkeleri, çeşitleri, görevleri, sorunları ve geçirdiği değişimler Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tarım politikası Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm Ders Notları ve Önerilen Kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar