DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Muhasebesi TEP   351 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiARZU SEÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir tarım işletmesinde, akılcı ve yerinde yönetim kararlarının alınabilmesine yardımcı olacak fiziksel, envanter, üretim ve finansal kayıtları tutma, bu kayıtları analiz edip yorumlama ve işletmenin ekonomik başarısını ölçen bazı ölçütlerin hesaplama bilgilerini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Tarım Muhasebesinin tanımı, amaçları önemi; Çiftlikte tutulacak yardımcı kayıtlar, Çiftlik envanteri, Bilanço, Finansal kayıtlar; kayıtların tutulmasında temel kurallar, gelir ve gider kavramı, Muhasebe kayıtlarının analizi, işletme bazında analiz, üretim dallarının analizi, brüt marj ve üretim maliyeti analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme yönetimine yardımcı olacak basit muhasebe kayıtlarını tutabilir ve yorumlayabilir.
2) Tarım işletmesinin ekonomik başarısını işletme bütünü ve üretim dalları düzeyinde ölçebilir.
3) Temel ürünlerin üretim maliyetini hesaplayabilir.
4) İşletmenin planlanması için gerekli olan verileri sağlayıp düzenleyebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Muhasebesinin tanımı, amaçları ve önemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çiftlikte tutulacak yardımcı kayıtlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Üretim ve iş kayıtları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çiftlik envanteri ve bilanço Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Değerleme yöntemleri ve amortisman Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Finanssal kayıtlar, temel ilkeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Gelir ve gider kavramları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Tartışma
Yazılı Sınav
10 İşletme bazında analiz Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İşletme bazında analiz (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Üretim dallarının analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Tek ve çok yıllık ürünlerde maliyet Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tek ve çok yıllık ürünlerde maliyet Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bütçe düzenleme ve planlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar