DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Sigortacılık TEP   352 6 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şinasi AKDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞİNASİ AKDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencilerine tarımda risk yönetimi araçları ve sigorta uygulamaları, risklerin ölçümü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım sigortaları uygulamaları ve özellikleri, sigorta matematiği, hasar tespit teknikleri ve organizasyonu, reasürans ve devlet destekleme sistemleri, sigorta organizasyonu gibi konularda bilgi verilmesi, kamu kesimi ve özellikle özel sigorta şirketleri ve tarım kooperatiflerinin tarım sigortaları konusunda uzman teknik eleman taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir. Mezunların sigortacılık alanında bağımsız ve serbest meslek olarak yürütülen tarım sigortaları eksperliği yapabilmeleri için gerekli bilimsel ve pratik altyapı oluşturulacaktır. Ayrıca makro düzeyde tarım sigortalarının geliştirilmesine yönelik politika önceliklerinin oluşturulma ilkelerinin tanımlanması ve bunların katılımcılarca tartışılması da dersin hedefleri arasında yer almaktadır.
Dersin İçeriği
Sigortanın tanımı ve fonksiyonları, tarımsal faaliyetlerin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi, tarım sigortaları yönetimi, Tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler, Türkiye tarımının sigorta uygulamaları yönünden değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler Tarım sigortaları ve risk yönetimi kavramları ile Tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisini öğrenir.
2) Öğrenciler Tarım sigortaları uygulamalarında beliren başlıca sorunları öğrenir
3) Öğrenciler Farklı tarımsal sigorta uygulamalarına örnekler görürler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım sigortaları ve risk yönetimi kavramları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Tarım sigortaları ve risk yönetimi kavramları. (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 Tarım sigortaları ve risk yönetimi kavramları. (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
4 Tarım sigortalarının gelişimi ve organizasyonel yapısı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Tarım sigortalarının gelişimi ve organizasyonel yapısı (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 Tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
7 Tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
9 Tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
10 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
11 Farklı tarımsal sigorta uygulamalarına örnekler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Farklı tarımsal sigorta uygulamalarına örnekler (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
13 Farklı tarımsal sigorta uygulamalarına örnekler (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 Tarım sigortaları uygulamalarında beliren başlıca sorunlar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Tarım sigortaları uygulamalarında beliren başlıca sorunlar. (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar