DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometri TEP   401 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir ekonomik sorunu ekonometrik olarak modelleme becerisi kazandırmak, Modelin parametrelerini tahmin ve sınama yollarını öğretmek, öğrenciye ekonometri aracılığıyla araştırma hipotezinin sınanması yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Ekonometrinin tanımı ve kapsamı; Ekonometrik araştırma yöntemi; ekonomik sorunun modelinin belirlenmesi, modelin tahmini, katsayıların sınanması, modelin kestirim gücünün değerlendirilmesi, bir ekonometrik modelde aranan özellikler; Doğrusal korelasyon; Basit doğrusal regresyon modeli; Sıradan Enküçük Kareler Yöntemi (SEK); Tahminlerin anlamlılığının istatistiksel sınaması; Çoklu regresyon modeli; Doğrusal regresyon modelinin öteki uzantıları (kukla değişkenler, doğrusal olmayan ekonomik ilişkilerin tahmini); Klasik regresyon modelinden sapmalar (çoklu bağlantı, değişken varyans, ardışık bağımlılık); Eşanlı denklem modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir ekonomik olayın değişkenlerini belirleyip, basitçe modelleyebilir.
2) Ekonometrik verileri derleyip düzenleyebilir
3) Karar almaya yardımcı olacak ekonomik parametreleri (esneklikler, marjinal eğilimler vb) hesaplayabilir
4) Ekonomi politikalarını ekonometrik yöntemler yardımıyla değerlendirebilir.
5) Ekonomik değişkenlerin gelecekte alabileceği değerleri basit ekonometrik yöntemlerle tahmin edebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonometrinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Ekonometrik araştırma yöntemi; ekonomik sorunun modelinin belirlenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
3 Modelin tahmini, katsayıların sınanması, modelin kestirim gücünün değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
4 Bir ekonometrik modelde aranan özellikler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Doğrusal korelasyon Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
6 Basit doğrusal regresyon modeli Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Sıradan Enküçük Kareler Yöntemi (SEK) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Tahminlerin anlamlılığının istatistiksel sınaması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
10 Çoklu regresyon modeli Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
11 Doğrusal olmayan ekonomik ilişkilerin tahmini Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
12 Çoklu bağlantı, değişken varyans Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Ardışık bağımlılık Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
14 Eşanlı denklem modelleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Eşanlı denklem modelleri (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar