DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Ekonomisi ve Politikal. * TEP   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda malları piyasa ve politikalarının gıda gereksinimini karşılamadaki başarısını sorgulayabilecek ve bu konuda çözüm üretebilecek kuramsal bir altyapı ve analitik düşünebilme yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Gıda, gıda kaynakları, gıda mallarının özellikleri ve beslenme: Gıda malları arz ve talebinin özellikleri; Gıda malları piyasa yapısı, işleyişi ve politikaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda mallarının tanımı, kapsamı ve kaynakları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Beslenme ve beslenme sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tarım sektörü ve tarım ürünleri arzının özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarım sektörü ve tarım ürünleri arzının özellikleri (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Gıdaların ve gıda malları talebinin özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Gıda malları talebini etkileyen faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Gıda malları talebini etkileyen faktörler (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Tarım ve gıda malları piyasa ve fiyat yapısı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Tarım ve gıda malları piyasa ve fiyat yapısı (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarım ve gıda politikalarının tanımı, kapsamı ve amaçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Tarım ve gıda politikası araçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Tarım ve gıda politikası uygulamalarının etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Gıda yeterliliği ve güvenliği sorunu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Tarım politikaları ve tüketici Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynakların tümü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar