DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Finansman TEP   456 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNA ALEMDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım işletmelerinin mali yönetimi ve kredi sorunlarını bütün yönleriyle ele alınmasıyla tarım işletmelerinin kredi gereksinimlerinin belirlenmesi, kredi temin ve kullanımıyla ilgili bilgilerin kazandırılması; finansman kaynaklarının en uygun kullanım şekillerinin belirlenmesi, finansal konularda karar verme yetisinin kazandırılması, sermaye kullanım maliyet ve getirilerinin hesaplanabilmesi, tarımsal yatırımlarla ilgili analiz tekniklerinin kavranması
Dersin İçeriği
Tarımsal finansmanın önemi, finansmanla ilgili temel prensipler, tarımsal işletmelerin finansman yapısıyla ilgili analizler, tarımsal kredi kaynakları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansmanla ilgili temel kavramları yorumlayabilir
2) Tarım İşletmelerinde finansal analiz yapma becerisi kazanır
3) Finansal kaynakları kullanabilme ve yönetebilme becerisi kazanır
4) Yatırımları değerlendirme, yatırım getirilerini hesaplayabilir
5) Başlıca finansal analiz teknikleri uygulayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansmanın tanımı, kapsamı, işlevi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
2 İşletmelerde başlıca finansman kaynakları; finansmanda esas ve temel ilkeler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
3 Tarım işletmelerinde başlıca finansman kaynakları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
4 Tarım işletmelerinde organizasyon Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
5 Tarım işletmelerinde sermayenin önemi, sermaye temin yolları, sermaye ve çeşitleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
6 Tarım işletmelerinde yabancı sermaye ve borçluluk oranları, borç ödeme planları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
7 Finansal tabloların analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 Faiz, annuite Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
10 Iskonto hesapları, borcun itfası Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
11 Yatırımlara ilişkin temel bilgiler, Tarım işletmelerinde yatırımların değerlendirilmesi, tarım işletmelerinde mali yönetim Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
12 Yatırımlara ilişkin temel bilgiler, Tarım işletmelerinde yatırımların değerlendirilmesi, tarım işletmelerinde mali yönetim (devam) Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
13 Tarım işletmelerinde kredi kullanımı, kredi taleplerinin değerlendirilmesi, tarımda kredi organizasyonu Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
14 Alternatif finansman kaynakları ve uygulamaları: finansal kiralama ve faktöring Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
15 Alternatif finansman kaynakları ve uygulamaları: vadeli işlem borsaları ve risk sermayesi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar