DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilimi * TEP   207 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYFER ALKAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer kabuğunun en üst kısmının bir parçasını oluşturan ve içinde yaşam bulunan toprak kavramını öğretmek; toprak oluşumu, toprağın ana materyali, bileşimi ve özellikleri, ayrışma, tekstür, kil mineralleri, oksitler ve hidroksitleri öğretmek; toprağın organik maddesi, toprak canlıları, katyon değişimi ve adsorpsiyonu, anyon adsorpsiyonu, toprak asitliği, koagülasyon ve peptizasyon, toprak strüktürü, toprak suyu, toprak sıcaklığı, toprak rengi, toprak havası ve topraktaki besin maddeleri gibi konuları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bir kayacın belirli iklim koşulları altında ve belirli artıklar bırakan bir vejetasyon altında toprak oluşturan olayların, ayrışma, mineral oluşumu ve parçalanmanın irdelenmesi; huminleşme, strüktür oluşumu ve birikme olaylarının sonunda değişime uğrayarak nasıl oluştuğunun ve bu değişimin sürekli devam ettiğinin anlatılması; ayrıca bitki besin elementlerinin sağlanmasında toprağın sözkonusu özeliklerinin etkileşimini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak Bilimine Giriş-Pedosfer Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
2 Profil-Horizon, konunun uygulaması ve rapor hazırlama Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
3 Toprağın Anamateryali Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
4 Ayrışma, Parçalanma Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
5 Bünye (Tekstür), konunun uygulaması ve rapor hazırlama Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
6 Toprakların Mineral Bileşimi-Kil mineralleri Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
7 Organik Madde, konunun uygulaması ve rapor hazırlama Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
8 Ara Sınav Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
9 Katyon-Anyon Adsoprsiyonu Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
10 Toprak Asitliği, konunun uygulaması ve rapor hazırlama Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
11 Toprak Asitliği, konunun uygulaması ve rapor hazırlama Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
12 Toprak Yapısı (Strüktür) Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
13 Toprak Suyu-Toprak Havası Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
14 Toprak Sıcaklığı-Toprak Rengi Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
15 Bitki Besin Elementleri, konunun uygulaması ve rapor hazırlama Powerpoint sunu ile ders anlatma, örnek çalışma ve pratik ve labaratuvar çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar