DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İktisat TEP   309 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi olguların tanımlanmasına matematiksel yaklaşım sağlamak, sorunların çözümünde matematiksel araçlardan yararlanma olanaklarını tanıtmak
Dersin İçeriği
İktisatta matematik kullanımın önemi ve yararları, Ekonomide fonksiyon ve grafikler (toplam hasıla, talep ve maliyet fonksiyonları ve eğrileri), Türev ve ekonomik yorumu, Türevin iktisadi uygulamaları, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, matrisler, determinantlar ve doğrusal fonksiyonlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazı temel iktisadi ilişkileri matematiksel olarak ifade edebilir.
2) Temel bazı ekonomik sorunların çözümünde hangi matematiksel araçlardan yaralanabileceğini bilir.
3) Ekonomik olguları matematiksel araçlarla basitçe modelleyebilir
4) Uygun matematiksel yöntemleri kullanarak basit bazı ekonomik sorunları çözebilir.
5) Bulgu ve çözümleri genelleyebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisat-matematik ilişkisi, iktisatta matematik kullanımının önemi ve yararları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Ekonomide Fonksiyon ve grafikler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Talep fonksiyonu ve eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Toplam hasıla fonksiyonu ve eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
5 Maliyet fonksiyonu ve eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Türev ve yorumu; tanımı ve türev alma kuralları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
7 Türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 İkinci ve daha yüksek dereceden denklemler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
10 Türevin iktisadi uygulamaları; artan azalan fonksiyonlar, maksimum minimum değerler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
11 Ortalama ve marjinal fonksiyonlar, esneklikler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
13 Bileşik faiz, büyüme, bugünkü değer problemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
14 Matrisler, determinantlar, doğrusal fonksiyonlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Problem Çözme
Ödev
15 Genel tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınav sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar