DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Hukuku TEP   452 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MÜGE DAVRAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların gerek birbirleriyle, gerekse toprak mülkiyet sisteminden kaynaklanan hukuki sorunlarına teorik düzeyde bakış açısı kazandırmak; tarımsal üretimin temel ögesi olan toprak ve bunun dışında mera, su, çevre, orman ve tarım işçileri ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hukuk ve Tarım Hukuku üzerine genel bilgiler; Toprak hukukunun tarihi gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi); Tarım Hukuku yönünden medeni kanun (Ayni hak; taşınır-taşınmaz eşyalar, zilyedlik, tapu sicili, mülkiyet kavramı, taşınmaz mülkiyetin kazanılması-kaybedilmesi vb. kurallar); Tarım hukuku yönünden borçlar kanunu (Ürün ve adi kira, kiracılık ve ortakçılık ile ilgili kurallar); Ülkemizdeki başlıca reform çalışmaları kapsamında kamulaştırma, toprak dağıtımı (Çiftçilerin seçimi, toprak genişliği, devralma bedeli vb. yasal düzenlemeler); Arazi toplulaştırması; Çeşitli ülkelerde tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ve bunu önleyici yasal düzenlemeler; Mera hukuku; Sular hukuku; Tarım işçileri ve çalışma koşulları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım hukuku ve toprak hukuku kavramlarını tanımlayabilme
2) Dünyada ve Türkiye'de tarım hukukunun tarihsel gelişimini analiz edebilme.
3) Tarımsal işletmeler açısından tarım hukukunu tartışabilme.
4) Türkieye'de tarım ve toprak reformu çalışmalarının tarihsel gelişimini tartışabilme, analiz edebilme.
5) Tarım topraklarının amaç dışı kullanımını tanımlayabilme, tartışabilme.
6) Tarımla ilgili değişik konulardaki kanunları, yönetmelikleri tartışabilme (örn mevsimlik tarım işçileri, tarım kanunu, organik tarım kanunu, mera kanunu vb.)).
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukuk ve Tarım Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
2 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (16-19. Yüzyıl Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
3 Toprak Hukukunun Tarihi Gelişimi (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
4 Tarım Hukuku Yönünden Medeni Kanun Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
5 Tarımsal İşletmeler için Özel Miras Kuralları ve Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
6 Tarım Hukuku Yönünden Borçlar Kanunu (devam) Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
7 Ülkemizdeki Başlıca Toprak ve Tarım Reformu Çalışmaları Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
9 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Bunu Önleyici Yasal Düzenlemelerin Çevre Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
10 Mera Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
11 Sular Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
12 Çevre Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
13 Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
14 Orman Hukuku Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar