DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Ekonomisi TEP   304 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Şinasi AKDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ŞİNASİ AKDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım ve doğal kaynaklarla ilgili sorunların statik analizinde sözel, grafiksel ve matematiksel araçların kullanılması, analiz sonuçlarının yorumlanması; tarımsal üretim ekonomisi çalışmalarında yararlanılan başlıca matematiksel fonksiyonların özelliklerinin açıklanması; üretim ekonomisi ilkelerinin tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara uygulanması
Dersin İçeriği
Üretim ekonomisinin amaçları; Tarımsal üretim ekonomisinin dayandığı teori ve varsayımlar (tam belirlilik, statik analiz, sabit teknoloji, kar maksimizasyonu ve rasyonel davranış, girdi ve ürün yeknesaklığı, bölünebilirlik); Üretim ve maliyet fonksiyonları; Tarımsal üretimde verimler (azalan verimler kanunu, toplam, ortalama ve marjinal ürün hesaplamaları); Tarımsal üretim ekonomisinde yapılan analizler; Faktör-ürün analizi ( gerekli ve yeterli koşul prensipleri, optimum noktanın belirlenmesi, işletmelerde girdi talebi ve ürün arzının belirlenmesi); Faktör-faktör analizi (kaynaklar arasındaki ilişkiler ve analizin önemi, en düşük maliyetli girdi bileşiminin bulunması, eş ürün eğrileri ve marjinal ikame oranı); Ürün-ürün analizi (üretim olanakları eğrisi, tarımsal ürünler arasındaki ilişkiler).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimin ekonomik analizinde kuramsal çerçeve ve varsayımlar seti oluşturabilir
2) Üretim, maliyet, gelir ve kar fonksiyonları oluşturabilir
3) Tarımsal üretimin ekonomik analizinde matematiksel araçları kullanabilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir
4) Tarımsal üretimle ilgili ekonomik analizlerde kullanılan başlıca üretim fonksiyonlarının özelliklerini kavrar;
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim ekonomisi; genel tanıtım, varsayımlar, başlıca analizler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Fonksiyon kavramı, üretim fonksiyonları, maksimizasyon, minimizasyon Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 Başlıca verimlilik ölçüleri (toplam, ortalama ve marjinal ürün) ve aralarındaki ilişkiler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
4 En uygun girdi ve ürün miktarının bulunması (matematiksel analiz) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Masraflar ve maliyet fonksiyonları (kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 Girdiler arası ikame ilişkileri ve faktör-faktör analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
7 En düşük maliyetli girdi bileşiminin bulunması (matematiksel analiz) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
9 Genişleme yolu, ikame ve genişleme etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
10 ARA SINAV Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
11 Başlıca tarımsal üretim fonksiyonları ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Tarımsal ürünler arası ilişkiler ve ürün-ürün analizi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
13 En uygun ürün bileşiminin bulunması (matematiksel analiz) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 En uygun ürün bileşiminin bulunması (matematiksel analiz) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Genel Tekrar Tüm ders notları ve kaynaklar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar