DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Politikası * TEP   403 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım politikalarının amaç, araç ve etkilerini ulusal ve küresel ekonomik ilişki ve kısıtlar bağlamında tartışarak politika tercihi konusunda ilgililere yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Temel kavram ve konular; politika-ekonomi ilişkileri; devlet ve piyasa müdahaleleri; ekonomi politikalarının amaç, araç ve kararlaştırılma süreci; makro ekonomik politikalar ve tarım; tarımda devlet yardımları, yardım gerektiren nedenler ve sübvansiyonlar; tarım politikalarının kapsamı, amaçları ve araçları; tarıma müdahalenin genel ve tarımsal etkileri; tarımsal yapı, üretim, fiyat, pazar ve gelir politikaları; dış ticaret politikaları; küreselleşme ve tarım politikaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım politikasına giriş: Temel kavram ve konular Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Devlet ve piyasa müdahaleleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Ekonomik teoriye göre faydalı ve sakıncalı müdahaleler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Makro ekonomik politikalar ve tarım ve tarım politikası ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tarıma müdahale gerekçeleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Tarımda devlet yardımları: Sübvansiyonlar ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Tarım politikalarının tanımı, kapsamı ve amaçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Tarım politikası araçları ve amaç-araç ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Tarım politikası araçları ve amaç-araç ilişkileri (Devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımsal yapı ve üretim politikaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Tarımsal fiyat ve pazar politikaları: Arz-talep uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Tarım politikalarının ekonomik ve tarımsal etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Dış ticaret politikaları: Amaç ve araçlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Ulusal tarım politikaları ve küresel ilişki ve gelişmeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar