DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme * ZTP   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap GÖNCÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERAP GÖNCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
lisans öğrencilerinin, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konularını öğretmek.
Dersin İçeriği
lisans öğrencilerinin, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde süt sığırcılığı, sığır besiciliğine mevcut yetiştirme sistemleri, sığır barınakları, sığır ırkları , dış yapı özellikleri ve kültür ve yerli sığır ırkları ile sütün oluşumu, süt üretimi, süt kalitesi, süt verim ve miktarını etkileyen faktörler ile pratik yetiştirme işlerine ait bilgileri bugünkü yetiştiricilik sistemlerinde kullanarak Türkiye tarımın geleceğinde önemli yer alan sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerde uygulamalarına olanak sağlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
X
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
X
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
X
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
X
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
X
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
X
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
X
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
X
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
X
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
X
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sığırcılığın önemi, dünyada ve yurdumuzda sığırcılığın sayısal ve yapısal durumu, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
2 Yerli sığır ırkları ve önemli süt ve et kültür ırkı sığrı ırkları, verim ve morfolojik özellikleri, verim yönüne göre tip özellikleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
3 Süt sığırcılığında kullanılan barınaklar, sığır refahı ve barınak özellikleri sıcak ve soğuk stresi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
4 Buzağı bakım ve idaresi, süt içirme doğum sonrası buzağı bakımı, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
5 Memenin anatomik yapısı, memede sütün oluşması ve laktasyon, sütün miktar ve bileşimini etkileyen faktörler Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
6 Sağım ve sağım şekilleri, sağım yeri şekilleri, sağım makineleri kullanımı, sağım hiyjeni, , Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
7 Sağım ve sağım şekilleri, sağım yeri şekilleri, sağım makineleri kullanımı, sağım hiyjeni, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Süt verim hesaplama yöntemleri, süt verimi düzeltmeleri, damızlık değer tahmini, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
10 Süt sığırlarında yetiştirme sistemlerini ve seleksiyon Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
11 Sığır besiciliği, et tipi sığır ve vücut kondüsyon puanlaması Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
12 besi hayvanı seçimi, besi sonu tespiti Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
13 Kayıtların değerlendirilmesi, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
14 Sürü sağlık koruma uygulamaları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
15 Bölgede yaygın hastalıklar ve sürü sağlık koruma uygulamaları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar