DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 ENF   126 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cahit GÜNGÖR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCAHİT GÜNGÖR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım Ekonomisi alanında yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin yorumlanması amacıyla özetlenmesine yönelik kullanılabilecek bilgisayar yazılımlarının tanıtılması ve öğrencilerin güncel yazılımları kullanabilir duruma gelmesi.
Dersin İçeriği
Tarım Ekonomisi alanındaki veri kaynakları, verilerin analiz edilmesinde uygulanabilecek teknikler, veri analizlerinde kullanılabilcek bilgisayar yazılımları, yazılımların kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım Ekonomisi alanında yapılan çalışmalarda elde edilen verileri bilgisayar ortamında analiz edebilir, sonuçlarını yorumlayabilir
2) İstatistik teknikleri bilgisayar ortamında uygulayabilir
3) bilgisayar ortamında sunumlar hazırlayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilme
X
2
Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilme
3
Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, bu amaçla yararlanılan temel ekonomik ilkeleri açıklayabilme ve uygulayabilme
4
Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, ilgili kavram, düşünce, kuram ve yöntemleri açıklayabilme
5
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilme
6
Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilme
7
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilme
8
Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilme
X
9
Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlama
X
10
Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilme
11
Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilme
12
Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilme
13
Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesi
X
14
Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilme; çözüm, proje ve politika alternatifleri üretebilme, ürettiği veya önerilen alternatiflerin olası etkilerini öngörebilme, alternatifler arasından belirlenen amaca en uygununu seçebilme; proje uygulayabilme, yönetebilme ve izleyebilme
15
Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Ekonomisi alanındaki veri kaynakları ve verilerin analizinde kullanılabilecek güncel yazılımlar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Verilerin sıraya dizilmesi, filtrelenmesi, basit ve koşullu hesaplamaların yapılması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Verilerin gruplanması, özet tabloların hazırlanması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tablolar arasında bağlantı kurularak yeni tabloların hazırlanması ve hesaplamaların yapılması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tablolar arasında bağlantı kurularak yeni tabloların hazırlanması ve hesaplamaların yapılması (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Grafik çeşitleri ve grafiklerin hazırlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Grafik çeşitleri ve grafiklerin hazırlanması (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 İstatistik analizlerin yapılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 İstatistik analizlerin yapılması (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Yazılımlar arasında veri transferlerinin yapılması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Veritabanları ve veritabanlarına erişim teknikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Veritabanları ile bağlantılı işlem tablolarının hazırlanması. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Veritabanları ile bağlantılı işlem tablolarının hazırlanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Tüm ders notu ve kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders notu ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar