DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Tarımsal Ticaret ZFS   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMER FARUK EMEKSİZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramlarını ve sorunlarını, ekonomik sistemleri ve ekonominin ilgilendiği temel konuları inceleyerek mikro ve makro ekonomi düzeyinde bilgi birikimi sağlamak; bu bilgilere bağlı olarak tarım ekonomisi disiplinindeki ekonomi içerikli derslere temel hazırlamak.
Dersin İçeriği
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleğiyle ilgili ileri düzeyde konuları anlayabilmesine olanak sağlayacak bir altyapı oluşturmak üzere temel bilim ve temel mühendislik dersleriyle ilgili başlıca kuramları açıklayabilme ve uygulayabilir.
2) Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini, bu alanda kullanılan araç-gereçler ile yararlanılan teknolojileri tanımlayabilme, tanıtabilme ve değerlendirebilme; tarımın ulusal ekonomi ve dünya ekonomisindeki yerini, önemini ve gelişimini açıklayabilir.
3) Tarım sektöründe üretimden tüketime kadar yer alan tüm aşamaların karakteristik özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayabilme, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
4) Tarım sektörü ve kırsal alanlardaki faaliyetler üzerinde etkili olan başlıca ekonomik, sosyal, doğal, kültürel, kurumsal, örgütsel ve yasal faktörleri, ulusal ve uluslararası güçleri ve aralarındaki etkileşimi açıklayabilir.
5) Tarım sektöründe karşılaşılan sorunlara ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayabilir.
6) Tarımsal üretim karar sürecinde kullanılacak ekonomik ve sosyal verileri çizelgeler, şekiller ve matematiksel semboller ile gösterebilme ve sözel olarak ifade edebilir.
7) Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri bitkisel ve hayvansal üretim ve pazarlama süreçlerine uygulayabilir.
8) Tarım sektöründe karşılaşılan sorunların analizine ilişkin gerekli verileri belirleme, toplama, eleştirel gözle inceleme, kullanma, uygun çerçeve, model ve yöntem seçme, verileri analiz etme, analiz sonuçlarını değerlendirebilir.
9) Ekonomik ve sosyal verilerin analizinde temel bilgi teknolojilerinden ve bu amaçla hazırlanmış yazılımlardan yararlanma ve sonuçları yorumlayabilir.
10) Alanıyla ilgili çalışmaları yasal mevzuata uygun ve bağımsız bir şekilde yürütebilme; bu alanlarda danışmanlık, denetim, bilirkişilik yapabilme; disiplinler arası çalışmalara, ekip çalışmalarına katılabilir.
11) Alanıyla ilgili güncel bilgilere erişebilme, edindiği bilgileri sorgulayabilme ve amaca uygun değerlendirerek kamu yararına kullanabilir.
12) Sözlü ve yazılı olarak uzman ve uzman olmayan kişilerle iletişim kurabilme, bu amaçla en uygun iletişim yöntemlerini seçebilme; üretici ve örgüt bazında paydaşlarla işbirliği geliştirebilir.
13) Mesleki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla ilişki kurabilecek düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisinin kazanılması, bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilir.
14) Tarım sektöründe karşılaşılabilecek sorunları tanıyabilme, kapsamını belirleyebilme, bu konuda uygulanan çözüm, proje ve politikaların etkilerini değerlendirebilir.
15) Mesleğinin tarihsel gelişimi ve geçirdiği aşamaları, mesleğinin uygulanmasında uyulması zorunlu etik ilkeleri tanımlayabilme ve bu ilkeleri titizlikle uygulama bilincine sahip olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur
2
Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer
3
Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır
4
Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır
X
5
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir
X
6
Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7
Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır
X
8
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler
X
9
Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır
10
Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur
11
Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 - Uluslararasının ekonominin tanımı ve kapsamı, - Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri - Dış ticaret ile iç ticaret arasındaki farklar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 - Soyut dış ticaret teorisi Varsayımlar Mutlak üstünlükler teorisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 - Soyut dış ticaret teorisi Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi Dış ticaret politikasının tanımı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
4 -Dış ticaret politikasının amaçları -Dış ticaret politikasının tarihsel gelişimi - Serbest dış ticaret ve koruyuculuk tartışmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
5 - Dış ticaret politikasının araçları - Gümrük vergileri Tanımı Amaçları Türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
6 - Gümrük vergileri (devam) Gümrük vergilerinin ekonomik etkileri (koruma, tüketim, gelir, bölüşüm) Gümrük vergilerinin ilgili ülkelere yansıması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
7 - Özel Gümrük Rejimleri Geçici kabul Serbest Bölgeler Antrepo Transit ticaret Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 - İthalat Yasakları Tanımı Nedenleri Etkileri (kısa dönem, uzun dönem) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
10 - Kambiyo denetimi (döviz kontrol mekanizması) - Fark giderici vergiler - Piyasayı paylaşma anlaşmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
11 ARA SINAVI Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
12 - İthalat teminatları - Çoklu kur sistemi -Sübvansiyonlar - İhracat sübvansiyonları - İhracatın kısıtlanması - Görünmez Engeller Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
13 Uluslararası ekonomik birleşmeler Teori Ekonomik birleşme türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
14 - Uluslararası ekonomik birleşmeler (devam) Üye ülkelere etkileri Üretim etkisi Tüketim etkisi Faktör fiyatları üzerindeki etkiler Gelişme hızı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
15 Uygulamada uluslararası ekonomik birleşmeler Avrupa Birliği (tarihi gelişim, Roma anlaşması, ABnin organları, ABnin finansal kuruluşları, AB Ortak Tarım Politikası, Türkiye-AB ilişkileri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar