DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya 2 BBT   104 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atom molekül ve iyonik haldeki maddelerin kimyasal özellikleri, kimyasal tepkimeleri ve kimyasal tepkime mekanizmaları ile çözelti kimyasını kavrayabilme ve yorumlayabilmenin yanında kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi.
Dersin İçeriği
Kimya Bilimi, Anlamlı Rakamlar, Maddenin Özellikleri, Atom Kuramı ve atomun yapısı, Periyodik Tablo, molekül ve iyonlar, kimyasal tepkimeler, Kuantum teorisi ve Kuantum sayıları, Valens Bağ Teori ve molekülsel Bağ teori, sulu ortamdaki tepkimeler, çözeltiler, Titrasyonlar, Termokimyasal tepkimeler, gaz, sıvı ve katıların özellikleri, Çözelti Kimyası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddenin halleri, maddeyi oluşturan yapıları tanıma, atom, molekül, ve iyonik maddelerin homojen ve heterojen ortamlardaki kimyasal davranışlarını kavrama ve ilgili kuramları anlayabilme.
2) Kimyasal tepkileri anlayabilmek ve tepkimelere yönelik problemleri matematiksel işlemleri kullanarak çözebilme. Tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3) Genel kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma.
4) Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5) Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6) Kimya bilgilerini, sonraki yıllarda alacağı derslerde teorik, uygulama ve laboratuarda doğru bir şekilde kullanabilme becerisi kazanma
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimya Bilimi, maddenin Sınıflandırması, Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Anlamlı rakamlar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Atomlar, Atom Teorisi, Atomun Yapısı, Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotoplar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Periyodik Tablo, Moleküller ve İyonlar, Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri, Atom Kütlesi, Molekül Kütlesi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 Kuantum Teorisi ve Atomların Elektronik Yapısı, Kuantum Sayıları, Atomik Orbitaller Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Kimyasal Formüller ve Bileşiklerin Adlandırılması, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapılarının Yazılması, Rezonans, Moleküler Geometri, VSEPR Modeli ve Uygulama Kuralları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Valens Bağ Teori; Atomik Orbitallerin Hibritleşmesi, Molekülsel Orbital Teorisi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler, Asit Baz Tepkimeleri, Çökelme Tepkimeleri, Kompleksleşme Tepkimeleri, Redoks Tepkimeleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Arasınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav
9 Çözeltilerin Derişimleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Asit-Baz Titrasyonları, Redoks Titrasyonları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Termokimya, Kimyasal Tepkimelerde Enerji değişimleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Termokimyasal Eşitlikler, Kalorimetre, Spesifik Isı ve Isı Kapasitesi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Özellikleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Katılar, Kristal Yapı ve Kristal Çeşitleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Gazlar ve Gazların Basıncı, Gazların Kanunlar, İdeal Gaz Denklemi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar