DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya I BBT   105 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasal kinetik, denge, sulu ortamdaki dengeler, asit ve bazların özellikleri, Tampon Çözeltiler, Asid baz indikatörleri, Nötralleşme tepkimeleri ve Titrasyonlar, Çözünme çökelme tepkimeleri, kimyasal termodinamik ve temel elektrokimya kavramlarının öğretilmesi yanında kimya bilgi ve kavramlarını kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi kazandırma
Dersin İçeriği
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler-Bazlar, Sulu Ortamda Asit baz dengeleri, Çözünürlük Dengeleri, Termodinamik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal tepkimelerin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
2) Kimyasal tepkimelere yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3) Kimya dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme ve deneysel sonuçlara yorum yapabilme becerisini kazanma
4) Kimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5) Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni kimyasal olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6) Kimya bilgilerini, sonraki yıllarda alacağı derslerde teorik, uygulama ve laboratuarda doğru bir şekilde kullanabilme becerisi kazanma uygulayabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözeltiler: Çözelti özellikleri, çözelti derişimleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Kimyasal kinetik: reaksiyon hız bağıntıları, reaksiyon hızına etki eden faktörler. Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Kimyasal Denge: Dengenin özellikleri, denge Sabiti, Le-Chatelier İlkesi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 Çözünürlük Çarpımı: Çökelme koşulları, kompleks iyonların bulunduğu dengeler Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Asitler-Bazlar: Asit-baz tanımları, kuvvetli asit-bazlar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Asitler-Bazlar: Zayıf asit-bazlar, pH, pOH Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Asitler-Bazlar: Tampon çözelti, asit-baz titrasyonları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav
9 Kimyasal termodinamik: Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, serbest enerjisi, Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Kimyasal termodinamik: DG, DS; mutlak Entropi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Elektrokimya: Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Elektrokimya: Elektrokimyasal piller ve elektroliz, Faraday yasaları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Çekirdek Kimyası: Radyoaktivite, radyoaktif bozunma hızı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Çekirdek Kimyası: Çekirdek Tepkimeleri, fisyon-füzyon Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Genel Tekrar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar