DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rizosfer BBT   409 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizma faaliyetlerinin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olan etkileşimi ile bunların kök büyümesi üzerindeki etkileri ve bitkilerin besin elementi su alınımında mikroorganizmaların rolü öğrenciye kavratılmasını sağlamak. Mikoriza ve N-friksiyonu yapan bakterilerin rizosferdeki rolü ve bitki gelişimine olan etkilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bitki kök oluşumunu etkileyen faktörler, mikroorganizma dinamiği, rizosfer bölgesi toprağının fiziksel, kimyasal biyolojik özelikleri ve bunların bitki besin elementi alımı üzerindeki etkileri, rizosfer pH ının değişimine neden olan etkenler ve bunların ve bitki kök sitemlerinin besin elementi üzerindeki etkileri, kök bölgesi hastalık ve zararlılar ve alınması gereken önlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprakta mikroorganizma ve bitki dinamiğinin çevre boyutu ve mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
2) Geniş bir alanda toprak biliminin ve kök biyolojisi biliminin tanıtılması sonucu rizosfer mekanizmasının bitki yetiştiriciliğindeki yerinin tanımlanması için geniş bilgi ortam yaratmak.
3) Mikroorganizma faaliyetlerinin ve kök salgılarının rizosfer toprağının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olan etkileri ile bunların kök büyümesi üzerindeki etkileri ciddi olarak araştırılması gereken konuların başında gelmektedir.
4) Kök büyümesinin besin elementi alımındaki yerini ve konuya ilişkin bilgilerimiz ile edindiğimiz bilgileri diğer bilimsel disiplinlerle birleştirmek
5) Mikoriza ve N-fiksasyonu yapan mikroorganizmaların besin elementi alımındaki yerini öğrenciye benimsetmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlı-toprak çevre ilişkisi okuma Anlatım
Ödev
2 Rizosfer nedir Tarım için önemi nedir okuma Anlatım
Ödev
3 Rizosfer ve toprak biyoteknolojisi ilişkisi Toprak-bitki organizma ilişkisi konusunda biyoteknoloji ne ifade ediyor. Biyoteknoloji bitki kök bölgesinde nasıl uygulanır okuma Anlatım
Ödev
4 Kök gelişimi ve büyümesi okuma Anlatım
Ödev
5 Kök karbon dinamiği okuma Anlatım
Ödev
6 Kök anatomisi ve riozferdeki canlı topluluğu Toprak-bitki-kök morfolojisinin etkileri okuma Anlatım
Ödev
7 Kök büyümesine etki eden faktörler Su stres altında kök büyümesi Toprak sıcaklığı Oksijen yetersizliği altında kök büyümesi Ağır metal toksitesi altında kök büyümesi Tuz stresi altında kök gelişimi Mekanik sıkışma koşullarında kök büyümesi okuma Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav genel çalışma Yazılı Sınav
9 Kök bölgesinin bitki kök besin elementlerinin alımı üzerine olan etkisi. Difüzyon ve kütle taşınma mekanizmaları ve bunların matematiksel hesaplanmaları. okuma Anlatım
Ödev
10 Kök uzunluğunun hesaplanması. okuma Anlatım
Ödev
11 Rizospherdeki mikroorganizmaların bitki sağlığı üzerine olan etkileri (kök hastalıkları) okuma Anlatım
Ödev
12 Mikorizal biyolojisi, Mycorizosfer, Bitki köklerinin ve simbiyotik ilişkilerin toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimlilikleri üzerine olan etkileri okuma Anlatım
Ödev
13 Endomikoriza (Arbuskular Mikoriza (AM)) ve Makro element alımı (N, P, K, Ca ve Mg) Mikro element alımı (Zn, Cu, Fe, Mn ) Mikoriza su alımı üzerine etkileri Mikorizanın stres faktörlerine karşı etkis okuma Anlatım
Ödev
14 Ektomikorizanın besin elementi ve su alımındaki yeri okuma Anlatım
Ödev
15 Rizosfer bölgesindeki bitki kökleri ile mikroorganizma işbirliği N-Fiksasyonu ve mikorizal infeksiyon ilişkisi okuma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar