DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen 2 TT   118 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Nermin ELMALI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.KAZIM ARTUT1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlı model ve nesnelerin çözümlenmesine yönelik bir analizle, akademik ve kaligrafik desen anlayışlarından hareketle, kendine özgü yaratıcı bir çizim dilinin geliştirilmesine yönelik farklı teknik kullanımlarıyla uygulamalar yaptırmak.
Dersin İçeriği
1 Desenin sanatta yeri ve önemi, Resim Heykel,Grafik,Baskı resim 2 Desende ölçü oran gerekliliği ve yöntemleri, 3 Desende kompozisyon,hacim,kütle,plan,derinlik,ışık gölge valör, denge,ritm,bütünlük,ayrıntı,parça bütün ilişkilendirmesi, çokluk birlik, vb 4 Desen çalışma türleri konu ve yöntem açısından 5 Temel araç gereç özellikleri,atölyeyi ve zamanı kullanabilme, 6 Tekniklere göre desen, 7 Çalışma ortamının hazırlığı, teknik,nesne, model ve mekan açısından 8 Model fon veya mekan ilişkisi, 9 İnsan anatomisi üzerine bilgiler, 10 Desende yer alan terimler, 11 Deformasyon,metamorfoz ve soyutlama yöntemleri, 12 Desen defteri oluşturma, 13 Önemli sanatçıların desen örneklerinin incelenmesi ve etüdler, canlı modelden eskiz çizimleri, 14 Model ve nesnelerden değişik çizim teknikleri ve desen çizimi, 15 İmgesel çizimler ve tasarım çizimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat eğitimi programının öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve stratejileri bilir ve uygular.
2) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisini kazanır.
3) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini açıklar.
4) Öğretim materyallerinin kullanılması ve geliştirilmesi yeterliliğini kazanır.
5) Güzel Sanatlar alanının temel kavram ve ilkelerini bilir ve uygular.
6) İlköğretim I.-II. kademe ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini tanır.
7) Sanatın üretim ve öğretilmesi süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
8) Görsel sanatlar öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
9) Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10) Sınıf yönetimiyle ilgili bilgi ve becerileri etkin bir biçimde kullanır.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
12) Plastik sanatların temel alanlarında kullanılan malzemeleri, yöntemleri ve teknikleri tanır ve uygular.
13) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar ve programlar.
14) Duygularını ifade edebilme, bağımsız düşünebilme ve sosyal duyarlılık oluşturabilme becerisini geliştirir.
15) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eskiz desen defterlerinde uygulamalı olarak tasarımda gerçeklik ve imge sorunsalı Gözlem, inceleme ve araştırma
2 Yüzey: Boş - dolu kavrmları Yüzey: Açık - Koyu kavramları Gözlem, inceleme ve araştırma
3 Doku çalışması (doğal doku) Doku çalışması (yapay doku) Gözlem, inceleme ve araştırma
4 İmgesel tasarımda çizimsel çözümlemeler. Gözlem, inceleme ve araştırma
5 Portre çizimleri (çizgisel etüd) Gözlem, inceleme ve araştırma
6 Otoportre çizimleri (lekesel etüd-valörcü anlayış) Gözlem, inceleme ve araştırma
7 Figüratif anlatımda deneysel uygulamalar Gözlem, inceleme ve araştırma
8 Ara Sınav Gözlem, inceleme ve araştırma
9 Figür canlı model (akademik) 1 Gözlem, inceleme ve araştırma
10 Figür canlı model (kaligrafik) 2 Gözlem, inceleme ve araştırma
11 Figür canlı model (Deformasyon) 3 Gözlem, inceleme ve araştırma
12 Figür canlı model (Metamorfoz) 4 Gözlem, inceleme ve araştırma
13 Röprodüksiyon inceleme - Yapıt analizi Slayt ve pps. gösterimi.
14 Yapıtların desen açısından yeniden yorumlanması Slayt ve pps. gösterimi.
15 Yapıtların desen açısından yeniden yorumlanması ve sergi hazırlığı üzerine pratik bilgiler Slayt ve pps. gösterimi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sanatsal atölye ortamı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar