DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Tarihi ILT   104 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim biliminin temellerinden biri olan iletişim tarihin içeriğini ve gelişimini öğretmeyi içeren ders; iletişim tarihindeki ana gelişmelere odaklanarak, iletişim alanındaki gelişmeler tarihsel çerçeve içinde açıklanıp, bu gelişmelerin sosyo-politik etkisinin ve günümüzde medya alanına verdiği şeklin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişim tarihinin aşamalarını ve tarihsel gelişimini, tarihsel dönemlerdeki toplum yapısını ve siyasal hareketlerin gelişime etkisini, teknolojik gelişmelerin önemini, ekonomik-politik ve ideolojik yapılaşmalar çerçevesinde medyanın günümüzde içinde bulunduğu durumu ve sorunlarını öğretmeyi içeren derste; iletişim tarih ilişkisi, kuramsal yaklaşımlar, toplum ve haberleşme, iletişimin gelişme süreci, farklı çağlarda haberlerin toplanması ve yayını, basının ortaya çıkışı ve gelişimi, dönemler bazında Türkiyede ve Dünyadaki gelişmeler, telgraf ve telefonun gelişimi, haber ajansları, basın özgürlüğü ve sansür, görüntü teknolojilerindeki gelişmeler ve kitle toplumunun oluşumu, radyo/sinema ve televizyonun ortaya çıkışı ve gelişimi, BBC ve kamu hizmeti yayıncılığının kökenleri, televizyonun siyasi özgürlüğüne kavuşması, bilişim teknolojisinin gelişimi, TRT ve özel televizyonların kuruluşu, medya demokrasi ve medya politik ilişkisi, küreselleşme ve küreselleşme ortamında ekonomik ağlar, medyanın günümüzdeki görünümü ve bunlarla ilişkili hareketler ve olgular, tarihsel çerçevede ele alınıp aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim tarih ilişkisini kavrayıp yorumlar.
2) Sözlü ve yazılı kültürü kavrayıp, iletişim tarihi kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımları irdeler.
3) İletişim araçlarının ve basının yapılanmasının tarihsel dönemlerdeki gelişimini irdeleyip, gelişmeleri sosyal yapıyla ilişkilendirir.
4) Türkiyede ve Dünyadaki basın yayın hareketlerinin gelişimini ve yapılanmasını karşılaştırır.
5) Küresel perspektifte basın yayın, sinema, radyo ve televizyonun gelişimini tartışır.
6) Gelişmelerin kültürel ve politik önemi hakkında fikir belirtir.
7) Ekonomik, teknolojik ve ideolojik hareketlerin basın ve toplum yapısına etkisini çözümler.
8) Günümüzde medya-siyaset ve medya-demokrasi kavramlarının önemini betimleyip, toplum ve sosyal yaşam içindeki etkilerini belirtir.
9) Bilgi iletişim teknolojilerinin günümüzdeki konumunu ve yaşamımızdaki önemini kavrayıp, mesleki hayatındaki çalışmalarını bu çerçevede yönlendirir.
10) İletişim tarihi alanında araştırma gerçekleştirip, sözlü ve yazılı araçlarla etkin bir şekilde sunar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarih olgusuna genel bir bakış. Sözlü ve Yazılı Kültürün karşılaştırılıp değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Antik İmparatorluklarda iletişim araçları ve yazının kökenleri. Sözlülük, Okuryazarlık. Çağdaş Medya. Topulm ve haberleşme, basını oluşturan teknik olanaklar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İlk Çağ ve Ortaçağdaki gelişmeler ve etkileri. Ortaçağda Matbaanın icadından önceki uygulamalar. Haber ticareti. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Yeniçağdaki gelişmeler ve etkileri. 16. , 17. ve 18. yüzyılın genel görünümü. Aydınlık çağ ve aydınlanma. Fransız Devriminden önceki durum ve gazete türlerinin gelişimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yakınçağdaki gelişimeler ve etkileri.1789 Devriminden sonraki durum. 1815-1852 döneminde Basın-Yayın hareketleri ve gelişmeler. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 19. yüzyılda toplumsal yapı. Gelişimi sağlayan icatlar. Demiryolları ve Telgraf, Yeni Gazetecilik, Telefon. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Görüntü Teknolojileri ve Kitle Toplumunun doğuşu: 19. Yüzyılın ikinci yarısında çeşitli ülkelerde basının görünümü. Sanayi Devrimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Yazılı Sınav
9 20. yüzyılda toplumsal yapı ve çeşitli ülkeler basını. Haber ajanslarının doğuşu ve ilk haber ajansları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Basının Türkiyede gelişimi. Fikir hareketlerinin, yeni kavramların ve bilimsel bilginin yaygınlaşmasında basının rolü. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Elektronik yayıncılık tarihine giriş. Radyo. Savaş döneminde basının önemi ve radyonun işlevi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sinemanın tarihsel gelişimi. Televizyon. BBC ve kamu hizmeti yayıncılığının kökenleri. Televizyonun siyasi özgürlüğüne kavuşması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 2.Dünya Savaşından sonra iletişim araçlarının gelişimi. Bilişim sektörünün gelişimi. Yeni ve eski iletişim araçları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 TRTnin kuruluşu ve önemi. Özel televizyon yayıncılığının başlaması. Medya demokrasi ve medya politik ilişkisi.Basın özgürlüğü ve sansür. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Küreselleşme ve Küreselcilik Eleştirisi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar