DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim ve Etik ILT   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli felsefi ve pratik yaklaşımların tanıtılacağı derste; etik ve ahlak açısından doğru-yanlış tanımlamaları iletişimsel eylemler, mesleki kural ve davranışlar, toplumsal değişim ve etik, popüler kültür ve etik, medyada etik gibi başlıkların, örneklere uyarlanabilmesi amaçlanmaktadır. Mesleki yasalar, öz-denetim mekanizmaları ve diğer etik kodlar ve kuralların iletişim öğrencileri tarafından içselleştirilmesi sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
Ders, etik kuramları tarihçesine bakış, farklı yaklaşımlar: deontolojik-teleolojik etik, yararcı etik, söylem ve iletişim etiği ve modernleşme, İdeal iletişim ortamı-Habermas, eleştirel sosyal teorinin olanakları, etnografik çalışmalar, alan araştırmaları, örnek konu seçimleri ve araştırma olanakları ve seminer sunuşları biçiminde işlenecektir. Genel etik kuramların ardından iletişim etiği ve meslek etiği konuları ele alınacak, gazetecilik etiği, halkla ilişkiler etiği ve yeni medya etiği üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik alanındaki temel kavramları tanımlar. .
2) İnsan hakları ve etik arasındaki ilişkiyi yorumlar.
3) Etik ve ahlak kavramlarını birbirinden ayırt edebilir ve etik ile ilgili bilgilerini günceller.
4) İletişim alanıyla sentezlemek üzere etik teoriler hakkında bilinçlenir.
5) İletişim ve söylem etiği ile ilgili edindiği bilgiler eşliğinde bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişimde etik sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
6) Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir.
7) Meslek etiği kavramı ile birlikte iletişim alanındaki etik kodları örnekleriyle birlikte öğrenerek mesleki yaşamında bu kodlara başvurur.
8) Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
9) Gündelik yaşamında ve mesleğini uygularken etik ilkelere özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
10) Meslek etiği alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olup,.yerel, ulusal ve uluslararası olayları etik açıdan izler ve eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin genel çerçevesi okuma Anlatım
2 etik kuramları tarihçesine bakış okuma Anlatım
3 farklı yaklaşımlar: deontolojik-teleolojik etik-1 okuma ve tartışma Anlatım
4 farklı yaklaşımlar: deontolojik-teleolojik etik-2 okuma ve tartışma Anlatım
Tartışma
5 iletişim etiği ve modernleşme okuma, sunum ve tartışma Anlatım
Tartışma
6 İdeal iletişim ortamı-Habermas-1 okuma ve tartışma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 İdeal iletişim ortamı-Habermas-2 okuma ve tartışma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav okuma Soru-Cevap
9 eleştirel sosyal teorinin olanakları okuma Anlatım
Tartışma
10 etnografik çalışmalar, alan araştırmalarında etik okuma-tartışma Anlatım
Tartışma
11 güncel örnek olay çözümlemeleri okuma-sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
12 güncel örnek olay çözümlemeleri okuma-sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
13 güncel örnek olay çözümlemeleri okuma-sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 güncel örnek olay çözümlemeleri okuma-sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 genel değerlendirme tartışma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları dosyadaki tüm notlar Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar