DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş ILT   120 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice ÇUBUKÇU
Dersi Verenler
ERSUN ÇIPLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iletişimin psikolojik ögelerine vurgu yapmak, öğrencilerin, iletişimin psikolojik düzlemdeki işleyişiyle ilgili temel kavramlara hakim olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde;Transaksiyonel analizi, Empati kavramı ve iletişimde uygulanma ilkelerini, Aktif dinleme ve kendisini ifade etme becerileri, Kişiler arası iletişimde yer alan psikolojik süreçleri, Ben Dili Mesajları, Çatışma Çözmede Etkin İletişim gibi konular yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojide temel kavram ve ilkelerini açıklar.
2) Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler.
3) Günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir.
4) Psikolojinin tarihsel temellerini ve ilgili teorileri açıklar.
5) Sosyal bilimler alanında etik kavramının önemini aşinalık kazanır.
6) Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar.
7) Psikolojik danışma sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar.
8) İnsan beyninin nasıl çalıştığını, genetik faktörlerin neler olduğunu ve bunların insan davranışları üzerine etkisini açıklar.
9) Bireyin çocukluktan yaşlılığa gelişim süreçlerini takip ederek açıklayabilir.
10) Duygusal farklılıkarı ve algısal değişiklikleri açıklayabilir.
11) Temel motivasyon teorilerine dair fikir yürütebilir.
12) Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder.
13) Normal dışı özellikler gösteren bireylere uygulanabilecek tedavi yöntemlerine ilişkin fikir yürütebilir.
14) Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur
15) İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teoriksel ve uygulamalı transaksiyonel analizi bilgisi Ders Notlarını Okuma Anlatım
2 Empati kavramını ve iletişimde uygulanma ilkeleri Ders Notlarını Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Aktif dinleme ve kendisini ifade etme becerileri Ders Notlarını Okuma Tartışma
Örnek Olay
4 Kişilerarası iletişimde yer alan psikolojik süreçler Ders Notlarını Okuma Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
5 Kişilerarası iletişimi etkileyen faktörler Ders Notlarını Okuma Anlatım
Benzetim
6 Sözsüz iletişim ve beden dili Ders Notlarını Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 İletişimde kendini ifade etme ve kendini açma. Ders Notlarını Okuma Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma Yazılı Sınav
9 İnsan ilişkilerinde iletişim kurma tarzları Ders Notlarını Okuma Anlatım
Rol Oynama
10 Konuşma: temel kavram ve psikolojik süreçler. Ders Notlarını Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
11 Dinleme: aktif dinlemede temel kavramlar ve ilkeler. Ders Notlarını Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Empati: temel kavram ve ilkeler. Ders Notlarını Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
13 Empatik iletişimin uygulama ilkeleri Ders Notlarını Okuma Benzetim
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Ailede ve İşyerinde iletişim Ders Notlarını Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Dönem süresince işlenen konulara genel bakış ve değerlendirme. Ders Notlarını Okuma Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notlarını Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar