DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Sosyolojisi ILT   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYŞE ASLI SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders günümüz medya pratiklerinin sosyolojik etkilerini incelemeyi amaçlar. Eski ve Yeni Medya kanallarının birbirleriyle etkileşim halinde günümüz globalleşmiş ve bağlantılı dünyasında toplumsal değişim üzerindeki etkilerini tahlil eder. Dijitalleşmenin ve özellikle sosyal medya araçlarının dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların hayatları üzerinde yaptığı sosyokültürel ve politik etkileri ortaya koyar. Bu dersin nihai amacı 21. Yüzyıl medya pratiklerinin bireysel ve toplumsal kimlik inşası, sosyal hayatın anlamlandırılması ve kültürel değişim üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu dersin toplumsal ve kültürel önemi açısından 21. Yüzyıl medya pratikleri derinlemesine incelenecektir. Okuma ağırlıklı bir ders olup, teorik literatür ışığında öğrencilerin gündelik hayatın akışında sıklıkla kullandıkları medya araçları ve kanallarının sosyokültürel önemini anlamalarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim sosyolojisinin gelişimi,çalışma alanları,önemi ve sosyal bilimler içindeki yeri konusunda bilgi sahibi olma
2) Farklı sosyal etkileşim düzeylerinde ortaya çıkan iletişim biçimleri,özellikleri ve etkileşim çeşitliliğini değerlendirme
3) Kurum kültürü, kimliği ve iletişim ilişkisini analiz edebilme
4) Modern toplumda kitle iletişim yapısının önemi konusunda bilinçlenme
5) Eski ve Yeni medya araçlarını eleştirel değerlendirebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Medya, İletişim ve Sosyal Değişim Tanışma ve Temel Kavramlara hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Eski Medya ve Yeni Medya Etkileşimleri Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Küreselleşme ve Kimlik İnşası Konu ile ilgili Araştırma Sorularının Belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Facebook, Twitter ve Blog Yoluyla Bireysel Güçlenme Üzerine Çıkarımlar Okuma ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sosyal Medya Çağında İnsan İlişkileri Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yeni Medya Araçları ve Politika Teorisyenlerin Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Akıllı Telefon Çağı ve Kültürel Etkileri Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kültürel Dijitalleşme Konu ile ilgili Araştırma Sorularının Belirlenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Materyal Kültür ve Dijital Dünya İlişkileri Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 İnteraktif Medya Üretimi ve Tüketimi Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Popüler YouTube Videolarının Farklı Kültürel Rolleri Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Medya, İzleyiciler ve Post modernlik Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Popüler Medya Ürünlerinin İnternet Kaynaklı Hayranlığı Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Marka Üretimi ve Yönetimi Makale Okuma ve Analizi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar