DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal ve Kültürel Antropoloji ILT   226 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar ile ilgili temel terimlerin kavranarak bunların iletişim çalışmaları ile bağlantılandırılması.
Dersin İçeriği
Sosyal ve Kültürel Antropoloji kuramlarının temeli, insanlık tarihi ve kurumlar incelenecek ve iletişim çalışmalarıyla bağlantılandırılacak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antropolojinin temel kavramlarını ve ana konuları öğrenir.
2) Antropolojinin alt dalları ve bunların diğer bilimlerle ilişkisini açıklar
3) Antropolojinin yöntemini kavrar.
4) Irk, etnisite ve kimlik kavramlarını Antropolojik açıdan açıklar.
5) Dünyadaki farklı kültürlerin neden ve nasıl oluştuğunu açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antropoji Bilimine Giriş Okuma:  Sosyal ve Kültürel Antropoloji, John Monaghan, Peter Just, Çeviren: Hakan Gür, Dost Yayınları, Ankara, 2007 
2 Antropolojinin Alt Dalları Okuma:  Eski Toplum 1-2, Lewis Morgan, Çeviren: Ünsal Oskay, Payel Yayınları, 1994
3 Sosyal Antropoloji Okuma: Tarihsel Kültürel Antropoloji, Christoph Wulf, Çeviren: Özgür Dünya Sarısoy, Dipnot Yayınları, Ankara, 2008. 
4 Kültürel Antropoloji Okuma :  Kültürel Antropoloji, Bunny Mcbride, Dana Walrath, Herald E. L. Prins, William A. Haviland, Çeviren; İnan Deniz, Erguvan Sarıoğlu, Kaknüs Yayınları / Antropoloji Dizisi, İstanbul, 2008 
5 Sosyal Antropoloji Çalışmaları Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
6 Kültürel Antropoloji Çalışmaları Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
7 Sosyal ve Kültürel Antropoloji ve İletişim (Ödev 1) Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
10 Kültürel Çalışmalar ve İletişim (Ödev 2) Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
11 Kültür ve İletişim Arasındaki İlişki Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
12 Sosyal bir olgu olarak İletişim (Ödev 3) Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
13 Antropolojik Açıdan Modernleşme ve Çağdaş Toplumlar Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
14 Folk kültür, popüler kültür ve kitle kültürü (Ödev 4) Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
15 Genel Değerlendirme Okuma:  Antropoloji, Kuramlar, Kuramcılar, Balkı Şafak, Sibel Özbudun, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar