DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tüketici Davranışı AS   325 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüketici davranışı teorisi ve uygulamaları ile ilgili güncel bilgileri öğretmeyi içeren derste; tüketici davranışlarının açıklanması ve bu davranışlara bağlı olarak tüketicilerin tutum, algı, öğrenme, motivasyon kuramları, satın alma sürecini belirleyen konular irdelenip pazarlama stratejisi ve konumlandırması, tüketici davranışları araştırma yöntemleri aktarılarak bunların nasıl kullanılacağına ilişkin becerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tüketici ve tüketici davranışı kavramları, tüketicilerin öğrenme süreçleri, duyum ve algılama, motivasyon teorileri, kişilik ve tüketici davranışları, bilişsel öğrenme ve hafıza, davranışsal öğrenme, sosyal öğrenme, sosyo-kültürel etkilenme teknikleri, tutumlar ve tutumların biçimlendirilmesi, tutumların ölçümlenmesi, ikna ve ikna kuramları, kültür ve alt kültür çerçevesinde tüketici, yeni iletişim teknolojilerinin etkileri, tüketicinin satın alma süreci, pazarlama ve pazarlama stratejileri, pazarlama yaklaşımları ve konumlandırması, tüketicinin geleceği ve yaşanabilecek sorunlar gibi konular ele alınıp aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici ve tüketici davranışlarına ait kavramları yorumlar.
2) Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tanımlar ve tartışır.
3) Pazarlama problemlerini tüketici bakış açısından yaklaşır ve irdeler.
4) Tüketici davranışlarını pazarlama alanı ile ilişkilendirir.
5) Tüketici davranışlarına yönelik pazarlama stratejileri geliştirir ve uygular.
6) Tüketicinin satın alma sürecini ve buna yönelik psikolojik faktörleri göz önüne alarak uygulama alanına aktarır.
7) Tüketici davranışlarına yönelik bilgilerini kullanarak, gündemi takip eder ve gündemdeki uygulamaları tahlil eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici ve tüketici davranışı kavramları, özellikleri ve alanın önemi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Tüketicilerin bilgilenme ve öğrenme sürecinde duyum ve algılama. Algılamada maruz kalma, dikkat ve değerlendirme süreçleri. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Birey olarak tüketici motivasyonu ve motivasyon teorileri, kişilik ve tüketici davranışları, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam biçimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Psikolojik etkiler: Bilişsel öğrenme ve hafıza. Davranışsal öğrenmede klasik koşullanma ve operan koşullanma. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Sosyal öğrenme ve uyma teknikleri, soso-kültürel etkilenme teknikleri, sosyal ve kültürel çevrede tüketiciler, referans grupları ve sosyal sınıflar, grup dinamiği ve dayanışma grubu. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Tutumlar ve tutumların değiştirilmesi, biçimlendirme, iletişim ve tüketici davranışları ilişkisi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İnançlar ve tutumların ölçümlenmesinde Fishbein Modeli, ikna ve ikna kuramları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Kültür ve alt kültür, bunlar çerçevesinde tüketici davranışları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, yeni iletişim teknolojilerinin tüketici davranışları üzerine etkileri. Kaynak Okuma
11 Tüketicinin satın alma süreci. Tüketicinin Satın alma ve sonrası davranışları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi ve pazarlama stratejisi ile ilişkisi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Pazar bölümleme ve yaklaşımları, Pazar konumlandırması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Tüketici davranışları ve örnek olay çözümlemesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Tüketicinin ve tüketimin geleceği ve ortaya çıkabilecek sorunlar ve eleştiriler. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar