DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Okuma Becerileri AS   327 5 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİGEN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilerin Avrupa birliği Yabancı dil B2 düzeyindeki İngilizce metinleri okuyup anlayabilir ve yorumlayabilir hale getirmek bunun yanısıra düşünme ve yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak
Dersin İçeriği
Çeşitli İngilizce metinlerin okunarak anlaşılması, yeni sözcük ve kavramların öğrenilmesi, fikir yürütülüp tartışılması, öğrencinin kendi deneyimleriyle sentezleyerek metinlere eleştirel açıdan yaklaşılması,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metinlerdeki yeni kelimeleri bağlamı içerisinde kavrar ve öğrenir.
2) B2 (ABirliği CFR) düzeydeki metinleri okuyup anlar.
3) Okuduğu metinler üzerinde fikir yürütüp tartışabilir.
4) Metinde karşılaştığı yeni kavramları kullanma becerisi sergiler
5) Kendi deneyimleriyle sentezleyerek metinlere eleştirel açıdan yaklaşabilir
6) Okumuş olduğu metinlerden yola çıkarak kendi fikir ve yorumlarını da ekleyerek yazılı metinlerini geliştirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, amaçları ve materyalleri ile bilgi verilir CÜBIS üzerinden Ders akış planının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Yabancı dilde etkin okuma tekniklerinin tanıtılması web taraması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
3 Okuma parçasındaki ana düşünceler ve destekleyici fikirleri ayırt etme okuma ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Yeni kelimeleri ve deyimlerin İnglizce söz dağarcığına katılması sözlük çalışması
5 otobiyografi okuma ödevi Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Haber metinleri okuma ödevi
7 teknik metinler okuma ödevi Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
9 film seneryosu okuma ödevi Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 film seneryosu film izleme
11 politik söylev I okuma ödevi Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
12 politik söylev II video izleme Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 tiyatro metinleri okuma ödevi
14 Bilimsel Makale I okuma ödevi Anlatım
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 Bilimsel Makale II okuma ve web tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar