DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mitoloji AS   331 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mitoloji dersi, öğrencilerin mitlerin geçmişte ve günümüzde yarattığı anlam dünyasına odaklanarak farklı kültürlere ait klasik mitolojiler ile çağdaş mitler hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve değerlendirme yapabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği mitoloji ile ilgili temel kavramlar, mitlerin özellikleri, farklı uygarlıklara ait mitolojilerinin anlatıları ile klasik mitolojilerin yanı sıra çağdaş mitlerin de analizinden oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mit ve mitoloji ile ilgili temel kavramları tanır.
2) Mitlerin özellikleri ve işlevlerini tanımlar.
3) Farklı uygarlıkların mitolojilerini tanır ve bunlar arasındaki ortaklıkları ve farklılıkları ayırt eder.
4) Çağdaş mitler üzerine değerlendirme ve analiz yapabilir.
5) Mitlerin kültür ile etkileşimi bağlamında günümüz kültürüne etkilerini kavrayabilir ve değerlendirebilir.
6) Klasik ve çağdaş mitlerin önemini kavrar.
7) İletişim alanında üretim yaparken mitlerden ve mitolojik karakterlerden yararlanabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Giriş: Mitler üzerine bir tartışma Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mitler ve mitlerin özellikleri Okuma Anlatım
Tartışma
4 Yunan mitolojisi I Okuma Anlatım
Tartışma
5 Yunan mitolojisi II Okuma Anlatım
Tartışma
6 Yunan mitolojisi III Okuma
7 Roma mitolojisi Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Anlatım
Tartışma
9 Ortadoğu mitolojisi Okuma Anlatım
Tartışma
10 Kuzey Avrupa mitolojisi Okuma Anlatım
Tartışma
11 Mitoloji ve psikanaliz: Freud, Jung Okuma Anlatım
Tartışma
12 Mit ve anlam: Levi-Strauss Okuma Anlatım
Tartışma
13 Çağdaş mitler: Roland Barthes Okuma Anlatım
Tartışma
14 Kitle iletişim araçları ve mitler Okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar