DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültürlerarası İletişim ILT   324 6 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür, iletişim ve kültürlerarası iletişimin önemi konusunda bilinç edinilmesi, kuramsal bilginin artırılarak kültürel farklılıklar konusunda farkındalık sağlanması. Kültürlerarası iletişim problemlerinin nasıl çözümleneceği tartışılmakta ve bu anlamda iletişim yeterliliği kazandırılması için bilgi ve beceri kazandırılmasına çalışılmaktadır
Dersin İçeriği
Kültür, iletişim ve kültürlerarası iletişim kavramları.Kültürlerarası iletişimin ilgilendiği sorunlar. Kültürlerarası iletişim yaklaşımları Kültürel farklılıklar ve iletişimde kültürel farkların yeri ve önemi. Kültürlerarası iletişime engel olan tutum ve davranışlar. Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültürlerarası iletişim alanındaki temel kavramları kültür ve iletişim çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2) Kültürlerarası iletişim sorunlarıyla ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3) Kültürlerarası iletişim alanındaki çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
4) Kişilerarası iletişim boyutundan gruplararası ve kültürlerarası iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) Dünyaya karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, bütün toplumlar yararına kültürlerarası projeler geliştirir.
6) İnsan hakları ve kültürlerarası iletişim sorunları arasındaki bağlantılar konusunda kavrayışını geliştirir.
7) Kültürlerarası iletişime engel olan tutum ve davranışlar ile bunların sebep ve sonuçları hakkında bilgi edinerek, kültürlerarası yeterlilik için gerekli özellikler hakkında bilincini yükseltir.
8) İletişim kavramına kültürler-üstü (antropolojik) ve kültürlerarası bir perspektifle yaklaşır. İletişim bilimleri ile kültürlerarası iletişimin beslendiği psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve kültürel antropology ibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
9) Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kültürlerarası ortamlarda kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; farklı kültürlerden gelen insanlarla empati kurar.
10) Kültürlerarası iletişim yeterliliği kazanmak için uygulama becerilerini edinip, bu becerilerini kültürlerarası ortamlarda kullanır.
11) İletişim alanındaki kültürel çalışmalar konusunda kültürlerarası iletişim bilgisinden yararlanarak derinlemesine analizler yapabilir.
12) Kültürlerarası etkinlikler düzenler ya da bu türden etkinliklere aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
13) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, kültürlerarası bir bakışla yorumlar.
14) Kültürler-üstü ve kültürlerarası bir bakışla, mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve politik alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15) Kültürler-üstü ve kültürlerarası bir bakışla, mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve politik alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür ve İletişim Kavramları Sunuş Anlatım
Tartışma
2 Kültür ve iletişim kavramları ilişkisi Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Kültürlerarası iletişim kavramı Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Kültürlerarası iletişim öğretisinin gelişimi Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Kültürlerarası İletişim Teorileri 1 (Anadamar Yaklaşımlar) Okuma ve tartışma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
6 Kültürlerarası İletişim Teorileri 2 (Eleştirel Yaklaşımlar) Okuma ve tartışma Anlatım
7 Kültürlerarası Farklılıklar ve Kültürlerarası Farklılıkların iletişime etkileri Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Kültürlerarası Farklılıklar konusunda yeni yaklaşımlar Dosyadaki bütün notlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kültürlerarası İletişime Engel Olan Tutumlar 1: Önyargılar ve Basmakalıp Düşünceler Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Kültürlerarası İletişime Engel Olan Tutumlar 2: Etnik Merkezcilik, Irkçılık ve Fanatizm Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İnsan Hakları Öğretisi ve Kültürlerarası İletişim Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kültürlerarası İletişim Yeterliliği 1 Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kültürlerarası İletişim Yeterliliği 2 Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Dosyadaki tüm notlar Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar