DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasal Düşünce Tarihi AS   337 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyasal düşünce tarihinin kökenleri ve günümüze dek gelen gelişmeleri ile iletişim çalışmaları arasında bağ kurulması. Günümüz siyasal kurumları ve kavramlarının tarihsel arka planı ve gelişimi kavratılacaktır. Dersin İçeriği Eski Yunandan başlayarak Roma, ortaçağ yeni çag modernleşme sürecindeki siyasal düşünceler işlenecektir. Siyasal düşüncenin gelişim evreleri tarihsel bir süreklilik içinde irdelenecektir. Temel politik kurum ve kavramların doğuşu ve gelişimi bu çerçevede açıklanacaktır.
Dersin İçeriği
Eski Yunandan başlayarak Roma, ortaçağ yeni çag modernleşme sürecindeki siyasal düşünceler işlenecektir. Siyasal düşüncenin gelişim evreleri tarihsel bir süreklilik içinde irdelenecektir. Temel politik kurum ve kavramların doğuşu ve gelişimi bu çerçevede açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel siyasal kavramların kökenini ve siyasal kurumların gelişimini tanımlar.
2) Politik düşüncelerin gelişimi ile iletişim arasında bağ kurar.
3) Politik bilgileri politik olmayandan ayırt edebilir ve bu alanla ilgili çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
4) Siyaset ve iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir.
6) İletişim kavramına disiplinler arası bir perspektifle yaklaşırken iletişim Bilimleri ile siyaset bilimi alanından gelen bilgileri sentezler.
7) Toplum, iletişim ve siyaset alanında yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır.
8) Yerel, ulusal ve uluslararası politik olayları izler ve eleştirel bir bakışla yorumlar.
9) Sosyal ve politik etkinliklere aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10) Tarihsel kökenleri konusunda edindiği bilgi eşliğinde yurttaşlık bilincini geliştirerek insan ve yurttaş haklarına duyarlı bir yurttaş bilinci edinir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş Sunuş Anlatım Sunuş Anlatım
2 Eski Yunanda siyasal ve sosyal yapı Ödev-Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Eski Yunan Siyasal Düşüncesi Ödev-Araştırma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Socrates, Aristo ve Platon. Ödev- Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Roma da Politik ve Sosyal Yapı ve Roma Siyasal Düşüncesi Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ortaçağ Batı Siyasal Düşüncesi Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ortaçağ İslam siyasal düşüncesi Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Dosyadaki tüm n otlar Yazılı Sınav
9 16. ve 17. Yüzyıl Batı Siyasal Düşüncesi Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Aydınlanma Düşüncesi Okuma, araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Fransız Devrimi Okuma, Araştırma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Toplum Sözleşmesi Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Cumhuriyetçilik Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Demokrasi i Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar