DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazı Atölyesi AS   343 5 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derste öğrencilerin özellikle deneme yazmak, araştırma yapmak ve rapor hazırlamak için gerekli becerileri kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yazım süreci, akademik yazım teknikleri, yazı türleri, araştırma teknikleri derste ele alınacak konular arasındadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazım sürecinin farklı evrelerini tanır ve değerlendirir.
2) Düzyazı örneklerini dil becerileri yönünden inceler.
3) Farklı türlerde yazma pratiği kazanır.
4) Bir metinde yapı, biçem ya da dil yönünden problemleri fark eder ve nedenlerini açıklar.
5) Akademik yazıma özgü temel ilkelerini tanır.
6) Akademik yazımda,araştırma ve planlama için kullanılabilecek araçları tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Anlatım
2 Yazma Süreci Okuma - yazma Anlatım
Soru-Cevap
3 Alıştırma Okuma - yazma Bireysel Çalışma
4 Yazı Türleri Okuma - yazma Anlatım
Tartışma
5 Deneme - Alıştırma Okuma - yazma Bireysel Çalışma
6 Akademik yazım kuralları Okuma - yazma Anlatım
Soru-Cevap
7 Literatür Taraması Okuma - yazma Anlatım
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Okuma - yazma Ödev
9 Literatür Taraması Okuma - yazma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Stilin unsurları Okuma - yazma Anlatım
Soru-Cevap
11 Alıştırma Okuma - yazma Bireysel Çalışma
12 Alıştırma akran değerlendirmesi Okuma - yazma Grup Çalışması
13 Redaksyon - düzeltme Okuma - yazma Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
14 Alıştırma Okuma - yazma Alıştırma ve Uygulama
15 Alıştırma Okuma - yazma Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma - yazma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar