DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Haber Toplama ve Yazma Teknikleri AS   345 5 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derste öğrenciye öncelikli olarak haberin tanımları anlatılacak, bu kapsamda haberde objektiflik değerlendirmesi yapabilmesi sağlanacaktır. Ders kapsamında ayrıca öğrencinin yetkin olmasının sağlanacağı alanlar haberin türleri ve temel unsurları, haber dili, haber yazım kuralları, haber kaynakları, soru sorma teknikleri ve redaksiyon olarak sıralanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders haber toplama ve yazma kurallarına dair temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin mesleğe donanımlı bir biçimde hazırlanması sağlanmaktadır. Ayrıca ders çerçevesinde öğrencinin teori ve pratiği birleştirerek, yeni iletişim teknolojileriyle donatılan basın dünyasında kendine yer bulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Haber toplama ve yazma teknikleri konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olur.
2) Haber yazarken neden objektif olunması gerektiğinin bilincine varır.
3) Haberin temel unsurları konusunda doğru bilgi edinerek, donanımlı bir gazeteci olur.
4) Haberin dilini öğrenerek, hedef kitleyle doğru iletişim kurar.
5) Farklı basın yayın organlarına uygun haber yazma kriterlerini öğrenerek, çalışma alanlarını genişletir.
6) Soru sorma tekniklerini kullanarak, haberin taraflarından en doğru bilgiyi alma yetisini kazanır.
7) Sektörün ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazanarak, donanımlı bir gazeteci adayı olur.
8) Haber yazma kurallarının bir parçası olan redaksiyon kavramını öğrenir ve bu kavram çerçevesinde imla kurallarına uygun haberler yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders bilgilendirme Okuma Anlatım
2 Gazeteci kimdir - Gazeteciliğin evrimi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Medya organizasyonları ve işlevleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Haberin çeşitli tanımları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Haber türleri Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Haberin unsurları Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Haber kaynakları Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Okuma, pratik yapma Yazılı Sınav
9 Haber üretim süreci evreleri Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Haber yazma teknikleri Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Soru sorma tekniklerive haber yazma Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Haber girişi örnekleri Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Farklı medya ortamlarına uygun haber hazırlama ve redaksiyon Okuma, pratik yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Uygulama Okuma, pratik yapma Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Uygulama Okuma, pratik yapma Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, pratik yapma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar