DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Senaryo Yazımı AS   340 6 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin film senaryosu hakkında temel bilgileri edinmesi, senaryoda yapı, karakter, tema, diyalog gibi unsurlar üzerine alıştırmalar yapmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders, senaryo ve senaryo yazımı ile ilgili kavramları ve temel bilgileri, senaryo türlerini, senaryo örnekleri incelemelerini ve senaryo yazma uygulamalarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Film senaryosu hakkında temel kavramları tanır.
2) Senaryoda yapının işlevlerini ve farklı hikaye anlatma biçimlerini tanır.
3) Karakterlerin sosyolojik ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak nasıl yaratıldığını inceler.
4) Kısa film senaryosu örneklerini analiz eder.
5) Görsel düşünebilme ve anlatabilme becerisi edinir.
6) Herhangi bir hikayeyi senaryo biçiminde organize edebilme becerisi edinir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Anlatım
2 Temel kavramlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Senaryo türleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Uyarlama senaryo incelemesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Öykü uyarlama çalışması Okuma Alıştırma ve Uygulama
6 Sunumlar Okuma Grup Çalışması
7 Sunumlar Okuma Grup Çalışması
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Karakter incelemesi Okuma Alıştırma ve Uygulama
10 Çalışma: karakter yaratmak Okuma
11 Çalışma: karakter yaratmak Okuma Alıştırma ve Uygulama
12 Çalışma: diyalog yazmak Okuma Alıştırma ve Uygulama
13 Çalışma: diyalog yazmak Okuma Alıştırma ve Uygulama
14 Sunumlar Okuma Grup Çalışması
15 Sunumlar Okuma Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar