DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık İletişimi * AS   346 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık iletişiminin kuramsal altyapısını oluşturmayı içeren derste; sağlık iletişimi alanındaki kuram ve modeller, faaliyetleri gerçekleştirirken kullanılan yöntem ve stratejiler, sağlık iletişiminin medyadaki kullanımı ve sağlık iletişiminde kişilerarası iletişimin önemi aktarılarak, sağlık iletişimi konularına ilişkini eleştirel düşünme biçiminin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sağlık iletişiminin özellikleri ve faaliyet alanları, sağlık iletişimi kuram ve modelleri, sağlık iletişiminde kampanya süreci, sağlık iletişimi ve sosyal pazarlama, sağlık iletişimi ve medyada savunuculuk, sağlık iletişimi ve kriz iletişimi, sağlık iletişimi ve medya, sağlık okuryazarlığı, sağlık iletişimi ve etik, sağlık iletişiminde kişilerarası iletişim ele alınıp aktarılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık İletişimine Giriş. Kaynak Okuma
2 Sağlık İletişimi Nedir, Özellikleri ve Faaliyet Alanları. Kaynak Okuma
3 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri: Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro-Düzey Teorileri (Sağlık İnancı Modeli, Sosyal Öğrenme Modeli, Akla Dayalı Eylem Kuramı). Kaynak Okuma
4 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri: Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro-Düzey Teorileri (Davranış Değişikliği Aşamaları Modeli, İkna İçin İletişim Kuramı, Detaylandırma Eğilimi Modeli, Kavrayış Yeteneği Kuramı, Birleşme-Yaklaşma Kuramı). Kaynak Okuma
5 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri: Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro-Düzey Teorileri (Yeniliklerin Yayılımı Kuramı, Toplumun Yetkilendirilmesi Modeli, Precede-Proceed Modeli). Kaynak Okuma
6 Sağlık İletişimi Kuram ve Modelleri: Tutum ve Davranış Değişikliği Mikro-Düzey Teorileri (Davranış Etkisi İçin İletişim, Sosyal Değişim İçin İletişim Modeli, Genişletilmiş Paralel Süreç Modeli). Kaynak Okuma
7 Sağlık İletişiminde Kampanya Süreci: Planlama Aşamaları, Durum Analizi ve Hedef Kitle. Kaynak Okuma
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular
9 Sağlık İletişiminde Kampanya Süreci: Stratejiler, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme. Kaynak Okuma
10 Sağlık İletişimi ve Sosyal Pazarlama. Kaynak Okuma
11 Sağlık İletişimi ve Kriz İletişimi. Kaynak Okuma
12 Sağlık İletişimi ve Medyada Savunuculuk. Kaynak Okuma
13 Sağlık İletişimi ve Medya: Sağlık Okuryazarlığı, Eleştirel Sağlık İletişimi. Kaynak Okuma
14 Sağlık İletişimi ve Etik. Kaynak Okuma
15 Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişim: Doktor-Hasta İletişimi, Sağlık Personeli Hasta İletişimi, Profesyonel Tıbbi İletişim. Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar