DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları AS   350 6 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYŞE ASLI SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuramsal bilgilerin uygulama alanına aktarımını içeren derste; halkla ilişkiler kampanyaları ve aşamaları, halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan teknikler ve örnekleri, halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan araç ve gerçekleştirilen faaliyetler, halkla faaliyetlerinin alanları uygulama örnekleriyle aktarılarak, öğrencilerin ajanslar kurarak seçecekleri bir uygulamayla iliği proje hazırlamaları sağlanıp bu konuda yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Halkla İlişkilerdeki Temel Kavramlar ve Tanımlar, Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kampanya Süreci ve Aşamaları, Halkla İlişkiler Alanındaki Uygulama Örnekleri, Yazılı/Görsel ve Sözel İletişimde Halkla İlişkiler Uygulamaları, Medya Stratejileri ve İlişkileri, Basın Konferansı/Basın Bülteni/Basın Daveti, Ürün İletişimi ve Yerleştirme, Sergi ve Fuar Organizasyonları, Kurum İçi PR, İtibar Yönetim, Kriz Yönetimi, Kurumsal İlişkiler ve Lobicilik Faaliyetleri, Küresel Halkla İlişkiler, E-Halkla İlişkiler ele alınıp aktarılarak; uygulamalı olarak proje hazırlanması gerçekleştirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halkla ilişkiler, plan ve uygulamaları ile ilgili kavramları yorumlar.
2) Halkla ilişkiler ve uygulamalarının tarihsel süreçteki gelişimini irdeler.
3) Halkla ilişkiler uygulamasını planlar ve yönetir.
4) Yazılı/görsel ve sözel iletişimde halkla ilişkiler uygulamalarını konumlandırır ve yönlendirir.
5) Farklı sektörlere yönelik halkla ilişkiler projesi hazırlar ve uygular.
6) Halkla ilişkiler ajansı organizasyonunu kavrar ve yönetir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halkla İlişkilere Giriş. Temel Kavramlar ve Tanımlara Genel Bir Bakış. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kampanya Süreci ve Aşamaları. Analiz, Araştırma, Sorunun Çözümüne İlişkin Gerçekleştirilecek Senaryolar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Stratejik Planlama. Hedef Kitle Kavramı ve Hedef Kitle Belirlenmesi. Stratejilerin Belirlenip Bütçenin Planlanması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Halkla İlişkiler Uygulama Örneklerinin İrdelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yazılı/Görsel ve Sözel İletişimde Halkla İlişkileri Uygulamaları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Medya Stratejileri ve Medyayla İlişkiler. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Halkla İlişkiler Uygulamaları: Basın Konferansı ve Basın Bülteni, Basın Davetleri, Ürün İletişimi ve Ürün Yerleştirme Faaliyetleri. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Basınla Konuşma/Kampanya Sunum Teknikleri. Sergi, Fuar ve Organizasyonlar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Kampanya Uygulamaları, Denetimi ve Değerlendirmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kurum İçi PR, İtibar Yönetimi, Kriz Yönetimi, Kurumsal İlişkiler ve Lobicilik Faaliyetlerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Küresel Halka İlişkiler Uygulamaları, E-Halkla İlişkiler Uygulamaları. PR Şirketi Organizasyonu, İşleyişi ve Seçimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Proje Hazırlama Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Hazırlama Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje Hazırlama Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar