DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Dünya Sineması AS   360 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Soner SEVGİLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı film üretimine ve estetiğine ilişkin ana akım Hollywood sinemasına alternatif olabilecek fikirleri tanıtmak, dünyanın farklı bölgelerinde üretilen filmleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Derste çeşitli ülkelerin sinemaları estetik, tarihsel, kültürel ve ideolojik perspektif içinde incelenecektir. 1960'lardan sonra dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan akımlar, film üretimi ile ilgili farklı yaklaşımlar, film estetiğine ilişkin fikirler tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyanın farklı coğrafyalarındaki sinema anlatılarını tarihsel arkaplanıyla açıklar.
2) Bağımsız dünya sinemasının önemli filmlerini ve yönetmenlerini tanır.
3) Ana akım Hollywood sinemasının varsayımları ve yöntemleriyle alternatiflerini karşılaştırır.
4) Küreselleşmenin ve sömürgecilik sonrası dönemin film üretimi üzerindeki etkilerini yorumlar.
5) Farklı coğrafyaların yakın tarihini filmler aracılığıyla yorumlar
6) Etik, politik değerlerin ve kabullerin film üretiminde tercihleri nasıl etkilediğini değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Anlatım
2 Film analizi, sinemada göstergeler Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
3 Kadraj, görüntü, anlatı Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
4 Avrupa Yeni Dalgası Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
5 Fransa: Yeni Dalga Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
6 70'ler Amerikan Sineması Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
7 Yeni Alman Sineması Okuma/İzleme
8 Ara Sınav Okuma/İzleme Yazılı Sınav
9 Japonya: Feodalizm ve Modernizm Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
10 Hindistan: Yeni-Gerçekçiliğin Etkileri Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
11 Latin Amerika: Politik Sinema Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
12 Afrika: Sömürgeciliğin İzleri Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
13 İran: Filmin Apaçıklığı Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
14 Çin: Kültürün Temsili Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
15 Yeni Kore Sineması Okuma/İzleme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma/İzleme Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar