DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık İletişimi Uygulamaları AS   426 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık iletişiminin uygulama alanları ve biçimlerini öğretmeyi içeren derste; kişilerarası ve kitlesel iletişim faaliyetlerinin sağlık bilgisi üzerindeki etkinliğinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi incelenip sağlık iletişiminde kullanılan araç ve yöntemlerin planlanmasının, hazırlanmasının ve uygulanmasının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Medya ve Sağlık İletişimi, Halkla İlişkiler ve Sağlık İletişimi, Reklam ve Sağlık İletişimi, Sosyal Pazarlama ve Sağlık İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Sağlık İletişimi, Kriz İletişimi ve Sağlık İletişimi, Kişilerarası İletişim ve Sağlık İletişimi, Uygulamalara Yönelik Materyallerin Hazırlanması ele alınıp aktarılarak; uygulamalı olarak proje hazırlanması gerçekleştirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık iletişimini irdeler ve yorumlar.
2) Sağlık iletişiminde kullanılan araç ve yöntemleri belirler ve yönetir.
3) Sağlık iletişiminde uygulanan kampanya sürecini kavrar, tasarlar ve uygular.
4) Sağlık iletişimi alanındaki faaliyetlerde medyayı etkin bir şekilde kullanır ve yönlendirir.
5) Sağlık iletişiminde kişilerarası iletişim becerilerini geliştirir ve uygular.
6) Sağlık iletişimine yönelik iletişim projeleri hazırlar ve faaliyet alanında yönetir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık İletişimine Giriş. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Medya ve Sağlık İletişimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
3 Halkla İlişkiler ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Reklam ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Sosyal Pazarlama ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
6 Yeni İletişim Teknolojileri ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Kriz İletişimi ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Kişilerarası İletişim ve Sağlık İletişimi. Örnek Olayların İrdelenip İncelenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
10 Sağlık İletişimi Uygulamalarına Yönelik Materyallerin Hazırlanması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
11 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
12 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
13 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Sunumu. Proje Ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Sağlık İletişimi Uygulamaları Üzerine Genel Değerlendirme. Projelerin Genel Değerlendirmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar