DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kent Kimlik İletişim AS   428 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bireylerin ve topluluklarınmekanla ilişkilerini irdelemek bu dersin temelamacıdır. Bu derste ayrıca mekanla ilişki kurma bir çeşit okuma ve anlamlandırma deneyimi olduğundan, bu deneyimin zamana, toplumsal dönüşümlere ve hayat hikayelerine bağlı olarak nasıl biçimlendiğive farklılaştığı ortaya konmaya çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste mekanla ilişkikurma bir çeşit okuma ve anlamlandırma deneyimi olduğundan, bu deneyimin zamana, toplumsal dönüşümlere ve hayat hikayelerine bağlı olarak nasıl biçimlendiği ve farklılaştığı ortaya konmaya çalışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekan/uzam/yer kavramlarını birbirleriyle ilişkisi ve farklılıkları temelinde tartışır.
2) Kimliklerin inşasında mekansal organizasyonların rolünü analiz eder.
3) Kimlikve mekan ilişkisini anlamların değiş-tokuşu bağlamında etkileşimsel bir süreç, bir iletişim süreci olarak değerlendirir.
4) Yaşanılan yer ile kurulan ilişkiyi, makro düzeyde (kamusal alan)analiz eder.
5) Yaşanılan yer ile kurulan ilişkiyi mikro düzeyde (özel alan)analiz eder.
6) Bilişsel harita ve saklı coğrafya kavramlarını açıklayarak mekanla kurulan ilişkinin özgüllüklerini ortaya çıkarır.
7) Mekansal algıyı farklılaştıran değişkenleri (sınıf, cinsiyet, etnisite, iktidar örüntüleri v.b.)analiz eder.
8) Medyada mekanın temsil ediliş biçimlerini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kent, köy, mekan kavramlarının içeriği Dersin İçeriği Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kenti Okumak, Modern Kentler Okuma ve Alan Araştırması Anlatım
Tartışma
3 Bilişsel Haritalar, Saklı Coğrafyalar, Mimari Unsurlar, Şehir Mobilyaları, Patikalar Sunum Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Toplumsal Cinsiyet ve Mekan Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Coğrafya ve Aidiyet, Ulus Kimliği, Kolektif Hafıza ve Kolektif Amnesia Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Başkentler ve Temsiliyet Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Küreselleşen Dünyada Mekansal Aidiyet Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Mekana Dair sözlü Tanıklıklar Okuma ve Alan Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İktidarın mekansal tezahürleri Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Göç ve taşra Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Merkezin kayması Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Turistik mekanlar Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sanatlar ve Kent Sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Alternatif Mekanlar: sokaklar ve kafeler Genel Değerlendirme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar