DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Metin Çözümlemesi AS   432 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli türlerdeki yazılı, sözlü ve görsel metinlerin görünen yapılarının ötesine geçerek kavranabilmesi hedefi çerçevesinde, bu derste, öğrencilerin bir yandan farklı çözümleme yaklaşım ve yöntemlerini ve bunların kuramsal dayanaklarını tanımalarını, bir yandan da söz konusu yöntemleri özellikle İletişim Bilimlerinin ilgi alanını içerisinde yer alan metinler üzerinde kullanarak uygulama yapma becerisi kazanmalarını, ve bu süreçte, metnin dinamik olarak eklemlenme sürecini keşfederken, anlamları daha derinlemesine algılayabilme ve amaçlanan düzeyde metin üretebilme yetilerini de geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Metnin, sürekli olarak kendisini yenileyen dinamik bir iletişim alanı olarak kavranması çerçevesinde, bu derste, metinsellik ölçütleri, sözlü, yazılı ve görsel metinlerin ortak ve kendi türlerine has özellikleri, Metnin Çözümlenmesine yönelik farklı yaklaşım ve yöntemlerin ve bunların dayandığı kuramsalardalan bilgisinin sunulması. İletişim Bilimlerinin ilgi alanı içerisinde kalan Haber, Reklam, Politika vb. metin türü örneklerin sınıf içinde ve dışında çözümlenme uygulamaları ve ilgili konuda öğrencilerin yapacakları bireysel dönem projeleri yer alacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metin ve metinsellik olgularını tanımlar.
2) Yazılı, sözlü ve görsel metinlerde ortakveayırdedici özellikleri belirler.
3) Her türlü metni, kendini sürekli olarak yenileyen dinamik bir olgu olarak alımlayarak, bu süreçte yeralan aktörlerin rol ve etkileri konusunda farkındalık sergiler.
4) Metin çözümlemelerinde kullanılan araştırma yöntemlerine ilişkin temel kavramları tanır.
5) Araştırma amacı ve metin türüne göre uygun olan inceleme yöntemini belirler.
6) İletişim Bilimlerinin ilgi alanları kapsamında yeralan yazılı, sözlü ve görsel metin örneklerini çözümleme becerisi sergiler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Ders tanıtımı Okuma Anlatım
2 Metin nedir Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dil, söylem ve anlam Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Metni kategorize etmek Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İletişim çalışmalarında temel metin çözümleme teknikleri I: Eleştirel Söylem Çözümlemesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İletişim çalışmalarında temel metin çözümleme teknikleri II: Göstergebilimsel Çözümleme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İletişim çalışmalarında temel metin çözümleme teknikleri III: Alımlama Çözümlemesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Yazılı metinlerin çözümlenmesi: Gazete haberleri - Köşe yazıları Okuma, pratik yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Yazılı metinlerin çözümlenmesi: (devam) -Basılı reklamlar Okuma, pratik yapma
11 Görsel metinlerin çözümlenmesi: TV Reklamları üzerinde çalışma Okuma, pratik yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Sözlü metinlerin çözümlenmesi: Günlük yaşamdan konuşma örnekleri Okuma, pratik yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Öğrenci çalışmalarının sunulması Okuma, sunum hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Öğrenci çalışmalarının sunulması Okuma, sunum hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Öğrenci çalışmalarının sunulması Okuma, sunum hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, pratik yapma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar